นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 19

19
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร.ณรงค์
ชั
ย ปิ
ฎกรั
ชต์
ดนตรี
-การแสดง
การแสดงมหรสพหลวง
งานพระราชพิ
ธี
เป็
นงานของพระมหากษั
ตริ
ย์
ที่
ประกอบขึ้
ตามลั
ทธิ
ความเชื่
อ และศาสนา กิ
จกรรมของพระราชพิ
ธี
ด�
ำเนิ
นไป
เพื่
อความขลั
ง ความศั
กดิ์
สิ
ทธิ
และความเป็
นสิ
ริ
มงคล พระมหากษั
ตริ
ย์
ทรงประกอบพระราชกรณี
ยกิ
จในกิ
จกรรมเหล่
านั้
น ลั
กษณะที่
จั
เป็
นงานพระราชพิ
ธี
ปรากฏในแบบแผนตามความเชื่
อและศรั
ทธาใน
พระพุ
ทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์
และความเชื่
อดั้
งเดิ
ม เช่
งานพระราชพิ
ธี
บ�
ำเพ็
ญพระราชกุ
ศลถวายผ ้
าพระกฐิ
นตาม
พระอารามหลวงต่
างๆ งานพระราชกุ
ศลเนื่
องในวั
นวิ
สาขบู
ชา
งานเทิ
ดพระเกี
ยรติ
คุ
ณแห่
งบู
รพมหากษั
ตริ
ย์
งานพระราชพิ
ธี
ที่
ประกอบขึ้
นเพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคลของบ้
านเมื
อง งานสมโภช
พระพุ
ทธรู
ปส�
ำคั
ญ งานพระราชพิ
ธี
ตรี
ยั
มปวาย งานพระราชพิ
ธี
โสกั
นต์
งานสมโภชพระคชาธาร (ช้
างเผื
อก) งานสมโภชศาสนสถานที่
พระมหากษั
ตริ
ย์
โปรดเกล้
าฯ ให้
บู
รณปฏิ
สั
งขรณ์
ในอดี
ตงาน
พระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
ญที่
ประกอบขึ้
น ก�
ำหนดให้
มี
มหรสพสมโภช
หลากหลายประเภท สร้
างความปี
ติ
ยิ
นดี
ก่
อให้
เกิ
ดความรื่
นรมย์
และ
ความสมบู
รณ์
แก่
กิ
จกรรมที่
เป็
นพระราชพิ
ธี
นั้
ในงานพระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
I...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...122
Powered by FlippingBook