นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 23

23
กุ
ลาตี
ไม้
กุ
ลาตี
ไม้
ในเอกสารโบราณใช้
ว่
า “คุ
ลาตี
ไม้
บางแห่
งเรี
ยกว่
า กุ
ลาตี
อก เป็
นการเล่
นชนิ
ดหนึ่
งในงาน
พระราชพิ
ธี
ในพจนานุ
กรมฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน ๒๕๕๖
อธิ
บายว่
า กุ
ลา เป็
นภาษาถิ่
นพายั
พ หมายถึ
ง “ชนชาติ
ต้
องสู
และไทยใหญ่
กุ
หล่
า หรื
อคุ
ลา ก็
ว่
า” ในสมั
ยโบราณกุ
ลาตี
ไม้
เล่
นคู
กั
บ "โมงครุ
ม“ การแต่
งตั
วเหมื
อนกั
น ผู
แสดงถื
ไม้
ก�
ำพด ปั
จจุ
บั
นแบ่
งได้
๒ ชนิ
ด คื
อ กุ
ลาตี
ไม้
ที่
ไม่
มี
ดนตรี
ประกอบและที่
มี
ดนตรี
ประกอบ การแสดงจั
ดผู
เล่
นแบ่
งเป็
นกลุ
กี่
กลุ่
มก็
ได้
ตามความเหมาะสมกั
บสถานที่
กลุ่
มหนึ่
งก�
ำหนด
เป็
นจ�
ำนวนคู
นั่
งคุ
กเข่
าหั
นหน้
าเข้
าหากั
นล้
อมเป็
นวงกลม
วางไม้
ก�
ำพดพาดทั
บกั
นไว้
ตรงด้
านหน้
า เริ่
มเล่
นด้
วยการร้
อง
พร้
อมตบมื
อให้
เข้
ากั
บจั
งหวะ แล้
วหยิ
บไม้
ก�
ำพดตี
เป็
นจั
งหวะ
หั
นไปตี
กั
บคนซ้
ายและขวา แล้
วลุ
กขึ้
นยื
นตี
กั
นเป็
นคู
ท่
าที่
ขยั
บย่
างและใช้
ไม้
ก�
ำพดตี
กั
นด�
ำเนิ
นไปตามจั
งหวะเพลง
ที่
ร้
อง ท�
ำซ�้
ำๆ เรื่
อยไป เมื่
อถึ
งตอนจะเลิ
กผู
เล่
นจึ
งตี
กั
เป็
นคู่
ๆ แล้
วเดิ
นออกไปจากสถานที่
เล่
บทร้
องกุ
ลาตี
ไม้
มี
๒ ลั
กษณะ มี
เนื้
อความ
และค�
ำร้
อยกรองเดี
ยวกั
น ธนิ
ต อยู
โพธิ์
(๒๕๑๖: ๒๖๒)
กล่
าวถึ
งพระยาเทวาธิ
ราช คั
ดถวายสมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรม
พระยานริ
ศรานุ
วั
ดติ
วงศ์
ในหนั
งสื
อศิ
ลปะละคอนร�
ำและ
คู่
มื
อนาฏศิ
ลปไทย ดั
งนี้
บทโคลง
ศั
กดานุ
ภาพเลิ
ศล้ำ
แดนไตร
สิ
ทธิ
ครู
มอบให้
จึ่
งแจ้
ฤทธาเชี่
ยวชาญชั
เหตุ
ใด นาพ่
พระเดชพระคุ
ณปกเกล้
ไพร่
ฟ้
าอยู่
เย็
บทกาพย์
ศั
กดานุ
ภาพ
เลิ
ศล้ำ
�แดนไตร
สิ
ทธิ
ครู
มอบให้
จึ่
งแจ้
งฤทธา
เชี่
ยวชาญชั
เหตุ
ใดนาพ่
พระเดชพระคุ
ณปกเกล้
ไพร่
ฟ้
าอยู่
เย็
I...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...122
Powered by FlippingBook