นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 22

22
โมงครุ่
การเล่
นโมงครุ
มหรื
อเรี
ยกอี
กชื่
อหนึ่
งว่
าอี
หลั
ดถั
ดทา
ในเอกสารโบราณ เรี
ยกว่
า “หม่
งครุ
ม โหม่
งครุ
ม มงครุ
ม”
ในพจนานุ
กรมฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน ๒๕๕๖ ใช้
ว่
“โมงครุ
ม” อธิ
บายว่
า การมหรสพอย่
างหนึ่
งที่
แสดงในงาน
พระราชพิ
ธี
สมโภช เช่
น พระราชพิ
ธี
โสกั
นต์
พระราชพิ
ธี
นี้
ใช้
แก่
พระองค์
เจ้
าขึ้
นไป
การแต่
งกายของผู
แสดงโมงครุ
มคล้
ายกั
บระเบง
และกุ
ลาตี
ไม้
คื
อสวมชุ
ดเข้
มขาบ ซึ่
งเป็
นผ้
าที่
ทอควบกั
ทองแล่
ง (ทองค�
ำที่
แผ่
เป็
นเส้
นบางๆ แล้
วน�
ำมาแล่
งรี
ดตั
เป็
นริ้
วๆ ตามยาว : ผู้
เขี
ยน) สวมสนั
บเพลา คาดผ้
าที่
เอว
สวมเทริ
ด นั
กแสดงมื
อถื
อไม้
ก�
ำพด ลั
กษณะอย่
างตระบอง
ขนาดสั้
น ๒ อั
น ส่
วนล่
างท�
ำเป็
นด้
ามส�
ำหรั
บถื
อ ผู้
แสดงถื
ไม้
ก�
ำพดข้
างละมื
อ การเล่
นโมงครุ
มแบ่
งผู
แสดงออกเป็
นกลุ
กลุ
มละ ๔ คน กลุ
มหนึ่
งมี
กลองโมงครุ
ม ๑ ลู
ก ผู
แสดงยื
นใกล้
กั
บกลองข้
างละ๒คน กลองโมงครุ
มนี้
เป็
นกลองขึ
นหนั
งสองหน้
มี
รู
ปทรงอย่
างเดี
ยวกั
บกลองทั
ด วางบนฐานตั้
งตรงกลาง
ด้
านหน้
ามี
ผู
เล่
น ๑ คน ยื
นตี
โหม่
งบอกท่
าทางให้
ผู
เล่
นท�
ำตาม
ผู
ตี
โหม่
งตี
ให้
สั
ญญาณ เมื่
อผู
เล่
นเข้
าประจ�
ำที่
แล้
วคนตี
จึ
งตี
โหม่
งพร้
อมร้
องว่
า "อี
หลั
ดถั
ดทา" จากนั้
นตี
โหม่
งอี
ก ๒ ที
เพื
อบอกท่
าต่
างๆผู
เล่
นแสดงท่
าทางยั
กเอวซ้
ายที
หนึ่
ง ขวาที
หนึ่
พร้
อมร้
องว่
า "ถั
ดถั
ดท่
า ถั
ดท่
าท่
าถั
ด" จนกว่
าคนตี
โหม่
งตี
ให้
สั
ญญาณเปลี่
ยนท่
า โดยผู
ตี
โหม่
งตี
รั
วสั
ญญาณ ผู
เล่
นหยุ
ยื
นอยู
กั
บที่
ด้
วยวิ
ธี
ร้
องบอกว่
า "โมงครุ
ม" ตี
โหม่
ง ๒ ที
เสี
ยงดั
“มงๆ” ผู้
แสดงใช้
ไม้
ก�
ำพดตี
ที่
หน้
ากลองซ้
ายที
ขวาที
ให้
ดั
“ครุ
มๆ” ผู
ตี
โหม่
งตี
รั
วสั
ญญาณให้
ผู
แสดงหยุ
ด แล้
วบอกท่
าใหม่
ท่
าที่
เล่
นมี
หลายท่
า เช่
น ท่
าบั
วตู
ม ท่
าบั
วบาน ท่
ามั
งกรฟาดหาง
พระจั
นทร์
ทรงกลด ท่
าเทพนม ท่
าช้
างประสานงา ท่
าเมขลาล่
อแก้
ท่
ารามสู
รขว้
างขวาน ท่
าหนุ
มานถวายแหวน ท่
าพระอิ
นทร์
เป่
าสั
งข์
ฯลฯ
I...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...122
Powered by FlippingBook