นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 24

24
โอละพ่
อเทวั
ญมาบอก โอละพ่
อยกออกจากเมื
อง
โอละพ่
อจะไปไกรลาส
รั
กแก้
วข้
าเอยจะไปไกรลาส
รั
กพี่
ข้
าเอยจะไปไกรลาส
รั
กน้
องข้
าเอยจะไปไกรลาส
รั
กแก้
วข้
าเอยจะไปชมนก
รั
กแก้
วข้
าเอยจะไปชมไม้
รั
กพี่
ข้
าเอยจะไปชมไม้
รั
กน้
องข้
าเอยจะไปชมไม้
เถ้
าแก่
แต่
งกายแม้
หมู่
เรบง
สนั
บเพลงนุ่
งลายสม
รู
ปถ้
วน
เสื้
อแขนมั
ศหรู่
เหมง
เหมาะคาด ลายนา
เครื่
องคี่
รั
กป้
นนล้
วน
ปิ
ดทอง ฯ
สวมเทรอดโมงครุ่
มแพร้
ว ทองพราย พรางนา
ทายเทิ
ดศรประลอง
หน่
วงน้
าว
คนฆ้
องเคาะฆ้
องราย
โหมงโหม่
ง โม้
งแฮ
กาลเทิ
ดขรรค์
ข้
องท้
าว
นกยุ
ง ฯ
สยงร้
องโอละพ่
อซ้
อง
ส่
งสยง
แยกท่
ายกเท้
านุ่
ขั
ดค้
าง
โอละพ่
อสลบรยง
นอนแผ่
กาลแกว่
งขรรค์
คว้
างคว้
าง
หว่
างแปลง ฯ
ระเบง
ระเบงเป็
นการแสดงตามเรื่
องเทพนิ
ยายตาม
อิ
ทธิ
พลของศาสนาพราหมณ์
การแต่
งกายของนั
กแสดง
ผู
เล่
นเป็
นกษั
ตริ
ย์
น้
อยใหญ่
สวมสนั
บเพลา สวมผ้
าเกี้
ยว
เสื้
อคอตั้
งแขนยาว ปล่
อยชายไว้
นอกผ้
านุ
ง มี
ผ้
าคาดพุ
ศี
รษะสวมเทริ
ดหั
วพญานาค มื
อถื
อคั
นธนู
พร้
อมลู
กธนู
ผู
เล่
นเป็
นพระกาลแต่
งกายได้
๒ แบบ คื
อ เครื่
องแต่
งตั
เหมื
อนผู
เล่
นเป็
นกษั
ตริ
ย์
น้
อยใหญ่
สวมเสื้
อครุ
ยทั
บ ศี
รษะ
สวมลอมพอก (ชฎาเทวดาตลก สี
ขาว ยอดแหลมสู
ง) หรื
แต่
งตั
วยื
นเครื่
อง ทรงเครื่
องเหมื
อนกษั
ตริ
ย์
ในการแสดง
ละครร�
ำ แต่
ไม่
สวมเสื้
เนื้
อร้
องของระเบงกล่
าวถึ
งเทวดามาบอกให้
บรรดากษั
ตริ
ย์
ร้
อยเอ็
ดเจ็
ดพระนครไปเขาไกรลาส ซึ่
งเป็
ที่
สถิ
ตของพระอิ
ศวร ระหว่
างการเดิ
นทางเหล่
ากษั
ตริ
ย์
ต่
าง
ชมนกชมไม้
เรื่
อยไป จนกระทั่
งพบพระกาล (หรื
อพระขั
นธกุ
มาร)
มาขวางทางไว้
ไม่
ให้
เดิ
นทางไปยั
งเขาไกรลาส บรรดากษั
ตริ
ย์
ไม่
รู
จั
กพระกาลจึ
งไล่
ให้
หลี
กทางไป พร้
อมเงื้
อธนู
จะยิ
พระกาลเห็
นพฤติ
กรรมเช่
นนั้
นจึ
งโกรธพร้
อมทั้
งสาปให้
เหล่
ากษั
ตริ
ย์
สลบ แต่
เกิ
ดความสงสารจึ
งถอนค�
ำสาปให้
กษั
ตริ
ย์
ฟื้
นขึ้
น แล้
วขอให้
เดิ
นทางกลั
บเมื
อง บรรดากษั
ตริ
ย์
ต่
างก็
เชื่
อฟั
งค�
ำอธิ
บาย จึ
งเดิ
นทางกลั
บเมื
อง
ผู
แสดงระเบงนิ
ยมให้
ผู
ชายแสดง แต่
เมื่
อครั้
งงาน
โสกั
นต์
พระเจ้
าน้
องยาเธอและพระเจ้
าน้
องนางเธอ เมื่
พ.ศ. ๒๔๑๕ ในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ทรงโปรดเกล้
าฯ ให้
นางเถ้
าแก่
ซึ่
งเป็
นข้
าราชการฝ่
ายใน
เล่
นระเบงแทนผู
ชาย มี
พระราชนิ
พนธ์
โคลงดั้
นเรื่
องโสกั
นต์
ของพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
า (คงภาษาเดิ
ม) ดั
งนี้
การเล่
น มี
ฆ้
อง ๓ ใบ เรี
ยกว่
าฆ้
องระเบง โดยตี
จากเสี
ยงสู
งมาหาต�่
ำ และตี
จากระดั
บเสี
ยงต�่
ำไปหาสู
งว่
“โม้
ง โมง โหม่
ง - โหม่
ง โมง โม้
ง” มี
บทร้
องขึ้
นต้
นว่
า “โอละพ่
อ”
และบทที่
มี
ความซ�้
ำ มี
บทถวาย บทเดิ
นดง ชมนก ชมไม้
บทปะทะ พบพระกาล บทพระกาลสาป และบทคื
นเมื
อง
ตั
วอย่
างบางตอน เช่
[เรบง = ระเบง, ป้
นน = ปั
น, สยง = เสี
ยง, รยง = เรี
ยง : ผู
เขี
ยน]
I...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...122
Powered by FlippingBook