นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 20

20
มหรสพที่
แสดงในงานพระราชพิ
ธี
ต่
างๆ ตั้
งแต่
ครั้
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา กรุ
งธนบุ
รี
และกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
มี
บั
นทึ
กไว้
เป็
นหลั
กฐานทั้
งเป็
นภารกิ
จของหน่
วยงานของ
พระมหากษั
ตริ
ย์
ท�
ำหน้
าที่
จั
ดหานั
กแสดงน�
ำออกแสดง
และการแสดงของราษฎรที่
เกณฑ์
หรื
อเชิ
ญชวนให้
เข้
าร่
วม
กิ
จกรรม เช่
น หนั
งใหญ่
โขน ระบ�
ำ ละครนอก ละครใน
ละครชาตรี
ประเลง หุ
น กระบี
กระบอง ที่
เป็
นการแสดง
ของชาวต่
างชาติ
ซึ่
งอยู
ในพระนคร ก็
มี
ร่
วมแสดงด้
วย
เช่
น ละครเขมร มั
งกรจี
น งิ้
วจี
น งิ้
วญวน หุ่
นจี
น หุ่
นญวน
หุ่
นลาว มอญร�
ำ ชวาร�
ำ ญวนหก ญวนร�
ำโคม ตลอดจนการ
บรรเลงวงดนตรี
ทั้
งของไทยและต่
างชาติ
ในบรรดามหรสพที่
จั
ดแสดงของหลวงหรื
เรี
ยกอี
กชื่
อหนึ่
งว่
าการละเล่
นมหรสพหลวง ปรากฏหลั
กฐาน
มาตั้
งแต่
ครั้
งสมเด็
จพระรามาธิ
บดี
ที่
๑ (พระเจ้
าอู
ทอง) จนถึ
สมั
ยกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
มี
๕ ชนิ
ด คื
อ ระเบง โมงครุ
ม กุ
ลาตี
ไม้
แทงวิ
สั
ย และกระอั้
วแทงควาย ตามหลั
กฐานไม่
ปรากฏว่
ราษฎรน�
ำไปเล่
นหรื
อแสดง แต่
พบเฉพาะในพระราชพิ
ธี
หลวง
เท่
านั้
น ในสมั
ยกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เมื่
อแรกของการสถาปนา
กรุ
งเทพมหานคร พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลก
มหาราช ทรงจั
ดตั้
งกรมมหรสพขึ้
น ก�
ำหนดให้
มี
หน้
าที่
ดู
แล
การเล่
นหรื
อแสดงเพื่
อความรื่
นรมย์
เช่
น โขน ละคร ดนตรี
การเล่
นมหรสพหลวง ให้
หน่
วยงานนี้
อยู
ในก�
ำกั
บของกรมมหาดเล็
ในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว ทรงพระกรุ
ณา
โปรดเกล้
าฯ ให้
พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระพิ
ทั
กษ์
เทเวศร์
(พ.ศ. ๒๓๔๑ – ๒๔๐๖) พระนามเดิ
มว่
าพระองค์
เจ้
ากุ
ญชร
เจ้
านายพระองค์
นี้
ทรงเชี่
ยวชาญด้
านการพระคชบาล ดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
โดยเฉพาะ ทรงรอบรู
ในเรื่
องกระบวนร�
ำเป็
อย่
างดี
พระองค์
ได้
รั
บมอบหมายให้
ดู
แลกรมโขน กรมหุ
กรมพิ
ณพาทย์
กรมญวนหก (กรมหกคะเมนร�
ำโคม) และ
กรมมหรสพ พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระพิ
ทั
กษ์
เทเวศร์
สิ้
นพระชนม์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ภารกิ
จจึ
งตกทอดต่
อมา
ยั
งพระวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าสิ
งหนาทราชดุ
รงค์
ฤทธิ์
พระโอรสองค์
ใหญ่
เมื่
อพระวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าสิ
งหนาทราช
ดุ
รงค์
ฤทธิ์
สิ้
นพระชนม์
โอรสของพระองค์
ท่
านคื
อเจ้
าพระยา
เทเวศร์
วงศ์
วิ
วั
ฒน์
(ม.ร.ว.หลาน กุ
ญชร พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๖๕)
จึ
งปฏิ
บั
ติ
หน้
าที่
สื
บทอดในงานตามภารกิ
จต่
อมาจนกระทั่
ถึ
งปลายรั
ชกาลที่
๕ กิ
จการในส่
วนของกรมมหรสพได้
เสื่
อมถอยลง พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
จึ
งทรงตั้
งกรมมหรสพขึ้
นมาใหม่
ให้
กรมนี้
ขึ้
นตรงในสั
งกั
ของกระทรวงวั
ง หน่
วยงานในสั
งกั
ดกระทรวงวั
งมี
กรมต่
างๆ
ที่
ก�
ำกั
บ เช่
น กรมโขน กรมพิ
ณพาทย์
กรมหุ่
น กรมญวนหก
(กรมหกคะเมนร�
ำโคม) ส�
ำหรั
บกรมมหรสพก�
ำหนดให้
มี
หน้
าที่
ในการจั
ดหาคนมาปฏิ
บั
ติ
งานในภารกิ
จที่
รั
บผิ
ดชอบ
ด้
านการฝึ
กหั
ด ฝึ
กซ้
อม และจั
ดการแสดง ภารกิ
จส�
ำคั
ญนี้
ก�
ำหนดไว้
ชั
ดเจนว่
าให้
รั
บหน้
าที่
จั
ดการแสดงมหรสพหลวง
๕ ชนิ
ด คื
ระเบง โมงครุ
ม กุ
ลาตี
ไม้
แทงวิ
สั
และ
กระอั้
วแทงควาย
เจ้
าพระยาเทเวศร์
วงศ์
วิ
วั
ฒน์
การแสดงโมงครุ่
I...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...122
Powered by FlippingBook