นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 5

5
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เรื
องจากปก
พั
ทธนั
นท์
โอษฐ์
เจษฎา
ข้
าวหอมมะลิ
จากวิ
ถี
สู
เศรษฐกิ
จ สายธารแห่
งชี
วิ
คุ
ณค่
าแห่
งวั
ฒนธรรม
มี
ค�
ำกล่
าวว่
‘ข้
าว’
คื
‘พื
ชในวั
ฒนธรรมของมนุ
ษย์
ซึ่
งจากนิ
ยามดั
งกล่
าวจึ
งท�
ำให้
ข้
าวมี
สถานะและความหมาย
มากไปกว่
าการเป็
นพื
ชเศรษฐกิ
จเพี
ยงอย่
างเดี
ยว ด้
วยเหตุ
นี้
เอง
เรื่
องของข้
าวในประเด็
นต่
างๆ จึ
งอ่
อนไหวเมื่
อมี
ผู
จุ
ดกระแสขึ้
นมา
นอกเหนื
อไปจากในฐานะของการเป็
นปั
จจั
ยพื้
นฐานต่
อการ
ด�
ำรงชี
วิ
ตที่
ส�
ำคั
ญแล้
ว ข้
าวได้
มี
ส่
วนในการค�้
ำจุ
นระบบเศรษฐกิ
ไม่
ว่
าจะเป็
นระดั
บครอบครั
ว ระดั
บชาติ
ไปตลอดจนถึ
งระดั
ภู
มิ
ภาค ดั
งนั้
น ‘ข้
าว’ จึ
งตกเป็
นเครื่
องมื
อหนึ่
งที่
ภาคการเมื
อง
และการค้
า น�
ำมาใช้
เป็
นกลยุ
ทธ์
ในการเคลื่
อนไหวต่
อรอง
ผลประโยชน์
ซึ่
งผลพวงจากการน�
ำข้
าวมาใช้
เป็
นเครื่
องมื
ไม่
ว่
าจะเป็
นในด้
านบวกหรื
อลบ ว่
าไปแล้
วก็
เปรี
ยบเสมื
อน
การยิ
งลู
กศรลงกลางใจของผู้
คนในภู
มิ
ภาคนี้
แทบทั้
งสิ้
I,II,1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...122
Powered by FlippingBook