วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 89

89
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
บนพื้
นที่
กลางบึ
งน�้
ำขนาด ๓๐ ไร่
มี
วิ
หารโดดเด่
อยู่
กลางน�้
ำ ความกว้
าง ๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มี
ลั
กษณะ
ทรงกลมเส้
นผ่
านศู
นย์
กลาง ๓๐ เมตร สู
งประมาณ ๔๒ เมตร
มี
ทั้
งหมด ๔ ชั้
น ประกอบด้
วยองค์
ประกอบส�
ำคั
ญ ได้
แก่
บริ
เวณทางเข้
าสู่
วิ
หาร เริ่
มที่
“ลานอธิ
ษฐาน” ด้
าน
หน้
าวิ
หาร กลางบึ
งน�้
ำขนาดใหญ่
อั
นมี
ความหมายถึ
งห้
วง
แห่
งวั
ฏสงสาร เชื่
อมกั
บตลิ่
งด้
วยสะพานพญานาค ๒ ตน
แต่
ละตนมี
เศี
ยร ๑๙ เศี
ยร รวมเป็
น ๓๘ เศี
ยร อั
นหมายถึ
มงคล ๓๘ ประการในพุ
ทธศาสนา ซึ่
งบริ
เวณลานอธิ
ษฐาน
นี้
มี
ไว้
ส�
ำหรั
บให้
ท่
านสาธุ
ชนตั้
งจิ
ตอธิ
ษฐานก่
อนที่
จะก้
าวเดิ
ไปตามสะพานพญานาค อุ
ปมาอุ
ปไมยว่
า เมื่
อเราก้
าวผ่
านถึ
องค์
วิ
หารเสมื
อนว่
า ได้
ก้
าวเข้
าสู่
โลกแห่
งธรรมแล้
ส�
ำหรั
บ “สะพานพญานาค” ที่
ทอดกายเป็
สะพานแห่
งศรั
ทธา เปรี
ยบดั่
งการพาเราเดิ
นข้
ามผ่
านโลก
มนุ
ษย์
สู
โลกแห่
งธรรม จากนั้
นก็
จะพบกั
บ “ซุ
มประตู
บารมี
ทั้
๔ ทิ
ศ” ได้
แก่
๑. ซุ
มพระอิ
นทร์
๒. ซุ
มพระยม ๓. ซุ
มพระพิ
รุ
และ ๔. ซุ
มพระกุ
เวร (ท้
าวเวสสุ
วรรณ) โดยมี
“เสารอบอาคาร”
อั
นเป็
นเสาที่
ศิ
ลปิ
นได้
สร้
างศิ
ลปะสื่
อถึ
งภพชาติ
ที่
พระพุ
ทธเจ้
ครั้
งหนึ่
งในชี
วิ
ต ที่
ต้
องมาสั
มผั
I...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...122
Powered by FlippingBook