วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 94

94
ธี
รภาพ โลหิ
ตกุ
แผ่
นดิ
นเดี
ยว
ปราสาทหิ
นพิ
มาย นครราชสี
มา
ปราสาทนารายณ์
เจงเวง สกลนคร
ปราสาทศี
ขรภู
มิ
สุ
ริ
นทร์
ปราสาทพนมรุ้
ง บุ
รี
รั
มย์
ปราสาทสด๊
กก๊
กธม สระแก้
พระปรางค์
สามยอด ลพบุ
รี
ปราสาทเมื
องสิ
งห์
กาญจนบุ
รี
ฯลฯ
เสน่
ห์
ของการสั
ญจรสู
ดิ
นแดนอี
สาน
ประการหนึ่
ง คื
อการได้
ประจั
กษ์
ตาในความงดงาม
อลั
งการของโบราณสถานประเภท
“ปราสาทหิ
น”
ซึ่
งกระจายอยู่
ในหลายจั
งหวั
ดบนที่
ราบสู
งอี
สาน
เลยมาจนถึ
งบางจั
งหวั
ดในที่
ราบลุ่
มภาคกลาง
ของไทย และบางแขวงในประเทศลาว ซึ่
งเป็
ที่
ทราบกั
นดี
ว่
า ปราสาทหิ
นเหล่
านี้
ล้
วนเกี่
ยวเนื่
อง
สั
มพั
นธ์
และได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากปราสาทหิ
นใน
ดิ
นแดนกั
มพู
ชา แหล่
งอารยธรรมสำ
�คั
ญของ
ภู
มิ
ภาคอุ
ษาคเนย์
ที่
เคยเป็
นอาณาจั
กรใหญ่
อั
นรุ่
งเรื
องไพบู
ลย์
มาก่
อนที่
คนไทยในลุ่
มเจ้
าพระยา
จะสถาปนาอาณาจั
กรสุ
โขทั
ยล้
านนา และกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
“ปราสาทหิ
น”
จึ
งกลายเป็
นประจั
กษ์
พยานส�
ำคั
ญที่
ชี้
ให้
เห็
นว่
า ชาวขะแมร์
หรื
อกั
มพู
ชา
มี
ภู
มิ
ปั
ญญาสู
งส่
งทางด้
านสถาปั
ตยกรรมมาตั้
งแต่
เมื่
อกว่
าพั
นปี
ก่
อน และอาณาจั
กรกั
มพู
ชาเคย
มี
อ�
ำนาจครอบคลุ
มทั้
งที่
ราบลุ
มทะเลสาบเขมร
ที่
ราบสู
งอี
สาน ที่
ราบลุ
มแม่
น�้
ำโขง และที่
ราบลุ
เจ้
าพระยา จนภายหลั
งยุ
คล่
าอาณานิ
คม ดิ
นแดน
เหล่
านี้
ถู
กแบ่
งเป็
นประเทศต่
างๆ จึ
งปรากฏว่
มี
ปราสาทหิ
นศิ
ลปะเขมร กระจายอยู่
ทั้
งในกั
มพู
ชา
ลาว และไทยดั
งกล่
าวมาแล้
ภาพ: อภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
I...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...122
Powered by FlippingBook