วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 92

92
ชั้
น๓“เรื่
องราวของพระธรรมปิ
ฎกพระธรรมขั
นธ์
ด้
วยจิ
ตรกรรมที่
วิ
จิ
ตรบนเพดานชั้
น ๓ เป็
นใบโพธิ์
มากกว่
๘๔,๐๐๐ ใบ เพื่
อสอดแทรกค�
ำสอนเรื่
องของความเพี
ยร
เรี
ยนรู
พระธรรม และยั
งเป็
นเครื่
องเตื
อนใจพุ
ทธศาสนิ
กชนว่
พระองค์
มิ
ได้
มุ
งแต่
ถ่
ายทอดแก่
นพระธรรมตามที่
พระองค์
ทรงตรั
สรู
หากแต่
สั่
งสอนพระธรรมตามจริ
ตของผู
สดั
ธรรมนั้
นๆ ด้
วย
ส่
วนชั้
นดาดฟ้
าด้
านบนสุ
ดของวิ
หารประดิ
ษฐาน
พระพุ
ทธรู
ป เเละรู
ปหล่
อหลวงพ่
อคู
ณปิ
ดทองค�
ำ ในอิ
ริ
ยาบถ
ของหลวงพ่
อคู
ณที่
ก�
ำลั
งมองสู่
เบื้
องล่
าง เพื่
อประสาทพรเเก่
สาธุ
ชนชั่
วกาลนาน
ชั้
นใต้
ดิ
นของวิ
หารจะมี
การจั
ดเเสดง เเละส่
วนของ
ที่
ระลึ
ก โดยเลื
อกรั
บจากเงิ
นท�
ำบุ
ญของผู้
เข้
าชม บรรยากาศ
โดยรอบจั
ดตกเเต่
งให้
เสมื
อนได้
อยู
ในท้
องนที
อั
นศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
หรื
อ โลกใต้
บาดาล โดยของที่
ระลึ
กนั้
นผู
เข้
าชมสามารถเลื
อก
ได้
ตามความหมายอั
นเป็
นสิ
ริ
มงคล
I...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...122
Powered by FlippingBook