วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 87

87
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
วิ
หารเทพวิ
ทยาคม
มหาวิ
หารแห่
งพระไตรปิ
ฎก
เมื่
อพลั
งแห่
งศรั
ทธาน�
ำพาสู
การก่
อสร้
างวิ
หารโมเสก
กลางน�้
ำ ณ วั
ดบ้
านไร่
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา ซึ่
งว่
ากั
นว่
า เป็
นวิ
หาร
โมเสกที่
ใหญ่
ที่
สุ
ดในเอเชี
ยเลยที
เดี
ยว เพื่
อใช้
เป็
นศู
นย์
กลาง
ในการเผยแผ่
ค�
ำสอนขององค์
พระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
า ประหนึ่
วิ
หารที่
น�
ำเอาพระไตรปิ
ฎกมาจั
ดแสดงให้
ความรู
แก่
ประชาชน
ทั่
วไป ตามปั
จฉิ
มวาจาของพระพุ
ทธองค์
ก่
อนเสด็
จดั
บขั
นธ์
ปริ
นิ
พพานที่
ว่
“แท้
จริ
งแล้
ววิ
นั
ยที่
เราได้
บั
ญญั
ติ
แก่
ท่
าน
ทั้
งหลายก็
ดี
ธรรมที่
เราได้
แสดงแล้
วแก่
ท่
านทั้
งหลายก็
ดี
เมื่
อเราล่
วงไปแล้
ว ธรรมและวิ
นั
ยเหล่
านั้
นจะเป็
นศาสดาของ
ท่
านทั้
งหลาย”
นั่
นท�
ำให้
วิ
หารเทพวิ
ทยาคมถื
อก�
ำเนิ
ดเกิ
ดขึ้
I...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...122
Powered by FlippingBook