วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 90

90
ถื
อก�
ำเนิ
ดทั้
ง ๕๒๓ ชาติ
ส่
วนผนั
งรอบนอกก็
น�
ำเสนอ
จิ
ตรกรรมฝาผนั
งเรื่
อง “ทศชาติ
ชาดก” ซึ่
งเป็
นจิ
ตรกรรม
เขี
ยนสี
แผ่
นเซรามิ
กอั
นสวยงาม
เมื่
อเดิ
นเข้
าสู
ภายในวิ
หารยั
งมี
เรื
องราวเกี่
ยวกั
พุ
ทธศาสนาอี
กมากมาย เช่
น พุ
ทธประวั
ติ
ตั้
งแต่
สมั
ยก�
ำเนิ
พระพุ
ทธเจ้
า รวมไปถึ
งพระวิ
นั
ยปิ
ฎก และวิ
วั
ฒนาการ
ของพระพุ
ทธศาสนา หลั
งจากพระพุ
ทธเจ้
าเสด็
จดั
บขั
นธ์
ปริ
นิ
พพาน และเรื่
องราวของพระธรรมปิ
ฎก เป็
นต้
น นอกจาก
ภายนอกจะเต็
มไปด้
วยเรื่
องราวแห่
งพระพุ
ทธศาสนาแล้
ภายในก็
ยั
งเต็
มไปด้
วยเรื่
องราวในพระไตรปิ
ฎกอี
กไม่
แพ้
กั
ซึ่
งต้
องใช้
เวลาในการเดิ
นชมยาวนานกว่
าจะบรรยายได้
ครบถ้
วน สามารถแบ่
งแยกย่
อยออกเป็
นชั้
นๆ ได้
ดั
งนี้
ชั้
น ๑ “ภาพพุ
ทธประวั
ติ
และต้
นโพธิ์
อธิ
ษฐาน”
โดยจะประกอบไปด้
วยภาพต่
างๆ ดั
งนี้
๑. พุ
ทธอนุ
โมทนา
(ประสู
ติ
) ๒. พุ
ทธปั
ญญา (ตรั
สรู้
) ๓. พุ
ทธปาฏิ
หาริ
ย์
(เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาแด่
เหล่
าเทวดา) ๔. พุ
ทธบารมี
(เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาแด่
เหล่
ากษั
ตริ
ย์
และนั
กบวช) ๕. พุ
ทธปี
ติ
(เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาแด่
ชาวบ้
าน หมู
มาร และนั
กบวช)
และ ๖. ปฐมพุ
ทธศาสน์
(ปริ
นิ
พพาน) โดยเพดานภายในห้
อง
จั
ดแสดงภาพพระพุ
ทธประวั
ติ
และต้
นโพธิ์
อธิ
ษฐาน แสดงถึ
บารมี
แห่
งพระพุ
ทธองค์
เมื่
อทรงตรั
สรู
แล้
วแผ่
ไพศาลไปทั่
จั
กรวาลบรรยากาศค่
อยๆ สู
งขึ้
น จนเหนื
อชั้
นฟ้
า เหนื
อเมฆ
ไปจนอสงไขย ไม่
มี
ที่
สิ้
นสุ
I...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...122
Powered by FlippingBook