วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 91

91
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ชั้
น ๒ “พระวิ
นั
ยปิ
ฎก นิ
ทรรศการ พระราชาผู้
ทรงธรรม และห้
องโถงแห่
งธรรม”
โดยรอบจะน�
ำเสนอเรื่
องราวของพระวิ
นั
ยปิ
ฎก และวิ
วั
ฒนาการพระพุ
ทธศาสนา หลั
งจากพระพุ
ทธเจ้
เสด็
จดั
บขั
นธ์
ปริ
นิ
พพาน ประกอบด้
วยพื้
นที่
จั
ดแสดง "พระราชาผู
ทรงธรรม" บริ
เวณเศี
ยรช้
างชั้
น ๒ และ
พื้
นที่
การจั
ดแสดงพระพุ
ทธศาสนาในประเทศต่
างๆ คื
อ อิ
นเดี
ย (นิ
กายเถรวาท) จี
น (นิ
กายมหายาน)
ญี่
ปุ่
น (นิ
กายเซ็
น) ทิ
เบต (นิ
กายวั
ชรยาน) และสุ
วรรณภู
มิ
พระพุ
ทธศาสนาเพื่
อสั
นติ
ภาพ
I...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...122
Powered by FlippingBook