วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 88

88
ผู
ใดเห็
นธรรม ผู้
นั้
นเห็
นเรา
ก่
อนที่
วิ
หารแห่
งนี้
จะปรากฏให้
เห็
นเช่
นดั่
งวั
นนี้
พุ
ทธศาสนิ
กชนทั้
งหลายคงไม่
มี
ใครที่
ไม่
รู
จั
“วั
ดบ้
านไร่
หรื
วั
ดหลวงพ่
อคู
ณ ซึ่
งตั้
งอยู
ในต�
ำบลกุ
ดพิ
มาน อ�
ำเภอด่
านขุ
นทด
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา โดยเฉพาะ
“พระเทพวิ
ทยาคม”
(คู
ณปริ
สุ
ทโธ) หรื
“หลวงพ่
อคุ
ณ”
เจ้
าอาวาสวั
ดบ้
านไร่
ที่
เรา
รู้
จั
กกั
นดี
ด้
วยบารมี
ทางธรรมที่
แผ่
ไพศาล ส่
งผลให้
มี
ลู
กศิ
ษย์
มากมายทั่
วประเทศหลั่
งไหลกั
นมาท�
ำบุ
ญไม่
ขาดสาย
นอกจากจตุ
ปั
จจั
ยเหล่
านั้
นจะใช้
ในการท�
ำนุ
บ�
ำรุ
งวั
ดแล้
หลวงพ่
อคู
ณยั
งได้
สร้
างสาธารณะประโยชน์
มากมายให้
แก่
ประชาชนในพื้
นที่
อี
กด้
วย
กร ะทั
งมี
ปร า รภกั
บผู
ใ กล ้
ชิ
ด ในกา รสร ้
า ง
“วิ
หารเทพวิ
ทยาคม”
หรื
“วิ
หารปริ
สุ
ทปั
ญญา”
ด้
วย
วั
ตถุ
ประสงค์
ที่
ต้
องการให้
เป็
“มหาวิ
หารแห่
งพระไตรปิ
ฎก”
หรื
ออี
กนั
ยหนึ่
งคื
อดิ
นแดนที่
รวบรวมพุ
ทธประวั
ติ
พระวิ
นั
และพระธรรมค�
ำสอนขององค์
สมเด็
จพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
ที่
ทรงแสดงไว้
ทั้
งหมด เพื่
อจรรโลงพระศาสนาสื
บไป อี
กทั้
หลวงพ่
อคู
ณยั
งต้
องการให้
ชาวบ้
านมี
งานท�
ำ มี
กิ
น มี
ใช้
เพราะฉะนั้
น ที่
นี่
นอกจากจะเป็
นสถานที่
ส�
ำหรั
บพุ
ทธมามะกะ
ทุ
กคนแล้
ว ชาวบ้
านก็
ยั
งได้
มี
งานท�
ำอั
นเกิ
ดจากวิ
หารแห่
งนี้
อี
กด้
วย
สาระส�
ำคั
ญในพระไตรปิ
ฎกจะถู
กน�
ำมาถ่
ายทอด
เป็
นงานศิ
ลปะที่
เห็
นและจั
บต้
องได้
จริ
ง อั
นเกิ
ดจากการ
ตี
ความพระไตปิ
ฎกสู
งานศิ
ลป์
อย่
างที่
ไม่
มี
ที่
ใดท�
ำมาก่
อน
จากค�
ำสั่
งสอนของพระพุ
ทธเจ้
าที่
จั
ดไว้
เป็
นหมวดหมู
ใน
พระไตปิ
ฎก อั
นประกอบด้
วย
๑. พระวิ
นั
ยปิ
ฎก ว่
าด้
วยวิ
นั
หรื
อศี
ลของภิ
กษุ
ภิ
กษุ
ณี
๒. พระสุ
ตตั
นตปิ
ฎก ว่
าด้
วยพระธรรม
เทศนาทั่
วไป และ ๓. พระอภิ
ธรรมปิ
ฎก ว่
าด้
วยธรรมล้
วนๆ
หรื
อธรรมส�
ำคั
ญๆ โดยสาระส�
ำคั
ญทั้
ง ๓ ประการจะถู
ผสมผสานด้
วยงานศิ
ลปะ จากศิ
ลปิ
นหลากหลายแขนงได้
แก่
จิ
ตรกรรมประติ
มากรรม เซรามิ
ก และวิ
ศวกรรมซึ่
งทางที
มงาน
ของวิ
หารได้
เรี
ยกรวมการสร้
างสรรค์
งานพุ
ทธศิ
ลป์
ทั้
ง ๔
แขนงนี้
ว่
า “สามั
คคี
ศิ
ลป์
ส�
ำหรั
บผู
ที่
เป็
นหั
วเรี่
ยวหั
วแรงนั้
น ก็
คื
อ “คุ
ณเกรี
ยงไกร
จารุ
ทวี
” รองประธานกรรมการวั
ดบ้
านไร่
ซึ่
งได้
ทาบทาม
“คุ
ณสั
มพั
นธ์
สารารั
กษ์
” จิ
ตรกรฝี
มื
อดี
ให้
เป็
นผู
ออกแบบและ
ที่
ปรึ
กษาด้
านศิ
ลปะสถาปั
ตยกรรม รวมถึ
ง “คุ
ณขุ
นสว่
างอนุ
ศิ
ลป์
เป็
นผู
ควบคุ
มดู
แลงานประติ
มากรรมทั้
งหมดของวิ
หาร ส่
วนของ
งานเซรามิ
กก็
มี
“คุ
ณธิ
ติ
พงศ์
ทั
บทิ
ม” ผู
เชี่
ยวชาญด้
านเซรามิ
อี
กคนที่
ดู
แลและควบคุ
มการจั
ดวางเซรามิ
ก ส่
วน “คุ
ณสมยศ
แพผึ้
ง” เป็
นผู
ดู
แลและควบคุ
มงานโครงสร้
างของวิ
หาร
นอกจากนั้
นยั
งร่
วมกั
บชาวบ้
านและศิ
ลปิ
นต่
างๆ อี
กมากมาย
I...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...122
Powered by FlippingBook