วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 93

93
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
อนิ
จจั
ง ทุ
กขั
ง อนั
ตตา
ด้
วยความที่
วิ
หารแห่
งนี้
มี
งานศิ
ลปะหลากหลาย
ชนิ
ดที่
ว่
าต้
องใช้
เวลาหลายวั
นในการเยี่
ยมชมจึ
งจะครบหมด
ทุ
กรายละเอี
ยด อี
กทั้
งยั
งแฝงไปด้
วยปริ
ศนาธรรมต่
างๆ
มากมาย เช่
น เทพจ�
ำเเลงสุ
นั
ข ๓ หั
ว ที่
เฝ้
าประตู
นรก หนึ่
ในงานศิ
ลปะที่
ดั
ดแปลงมาจากต�
ำนานกรี
ก จากสมุ
นของ
เทพฮาเดส (เทพเเห่
งนรกในต�
ำนานกรี
ก) หรื
อ ที่
คนไทย
เรารู
จั
กกั
นในนาม “พระยม” แต่
ที่
ซุ
มพระยมที่
หอเทพวิ
ทยาคม
ศิ
ลปิ
นได้
จ�
ำลองเเละดั
ดเเปลงความเชื่
อเรื่
องสุ
นั
ข ๓ หั
ว เป็
รู
ปเเบบเฉพาะ โดยปั
นเป็
นสุ
นั
ขขนาดใหญ่
มี
๓ หั
วเหมื
อนกั
เเต่
ละตั
วมี
ชื่
อว่
า “อนิ
จจั
ง ทุ
กขั
ง เเละ อนั
ตตา” ซึ่
งเป็
ความหมายเเห่
งการปล่
อยวางนั่
นเอง
วิ
หารเทพวิ
ทยาคมแห่
งนี้
ประกอบขึ้
นด้
วยโมเสก
มากกว่
า ๒๐ ล้
านชิ้
น ที
ส�
ำคั
ญก็
คื
อ ใช้
เเรงงานชาวบ้
านเป็
นผู
ติ
ด้
วยจิ
ตศรั
ทธาเเละสมาธิ
ตั้
งมั่
น เพราะว่
า ใน ๑ วั
น คน ๑ คน
สามารถติ
ดเซรามิ
กโมเสกได้
เพี
ยงไม่
เกิ
น ๑ ตารางเมตร เรี
ยก
ได้
ว่
า จะต้
องมี
ความมานะเป็
นอย่
างยิ่
งกว่
าที่
ภาพอั
นสวยงาม
จะปรากฏดั
งเช่
นปั
จจุ
บั
น นอกจากเราจะได้
เรี
ยนรู
ปริ
ศนาธรรม
จากพระไตรปิ
ฎกผ่
านงานศิ
ลปะอั
นสวยงามแล้
ว ยั
งเป็
นการ
สนั
บสนุ
นให้
ชาวบ้
านในพื้
นที่
ได้
มี
อาชี
พ มี
งานท�
ำ รวมถึ
งได้
ท�
ำนุ
บ�
ำรุ
งพระศาสนาไปด้
วยในตั
ว เรี
ยกได้
ว่
าเป็
นที่
สุ
ดเเห่
ความภาคภู
มิ
ใจของคนโคราชเลยที
เดี
ยว
การเดิ
นทาง
จากกรุ
งเทพใช้
ถนนพหลโยธิ
น (ทางหลวงหมายเลข ๑) มุ่
งหน้
าสจั
งหวั
ดสระบุ
รี
ประมาณ
๗๕ กิ
โลเมตร ถึ
งตั
วเมื
องสระบุ
รี
เมื่
อถึ
งตั
วเมื
องสระบุ
รี
แยกขวาเข้
าทางหลวงหมายเลข ๒
(มิ
ตรภาพ) จากนั
นมุ
งหน้
าสู
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา ประมาณ ๘๙ กิ
โลเมตร จะถึ
งเขื
อนลำ
�ตะคอง
ขั
บตรงไปอี
กประมาณ ๑๔ กิ
โลเมตร จะพบกั
บป้
ายบอกทางถนนสาย ๒๐๑ กั
บ ถนนสาย ๒๔
ให้
เลี
ยวซ้
ายไปทางถนนสาย ๒๐๑ (ไปจั
งหวั
ดชั
ยภู
มิ
) จากนั้
นขั
บตรงไปมุ่
งหน้
าสู
อำ
�เภอ
ด่
านขุ
นทด พอถึ
งอำ
�เภอด่
านขุ
นทดให้
ท่
านขั
บตรงไปอี
ก จากนั
นเลี
ยวซ้
ายเข้
าถนนสาย ๒๒๑๗
จากนั
นขั
บตรงไป ประมาณ ๑๑ กิ
โลเมตร ก็
จะถึ
ง “วั
ดบ้
านไร่
” และ “วิ
หารเทพวิ
ทยาคม”
เปิ
ดทุ
กวั
น เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ติ
ดต่
อสอบถาม
วั
ดบ้
านไร่
I...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...122
Powered by FlippingBook