วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 84

การท�
ำแคนให้
ได้
คุ
ณภาพดี
นั้
นจะต้
องอาศั
ยความ
ช�
ำนาญในการท�
ำค่
อนข้
างสู
ง โดยเฉพาะ “การเตรี
ยมลิ้
นแคน”
ซึ่
งถื
อว่
าเป็
นขั้
นตอนที่
ส�
ำคั
ญและละเอี
ยดอ่
อน เนื่
องจาก
เสี
ยงแคนจะดั
งดี
ไม่
ดี
นั้
น ลิ้
นแคนถื
อเป็
นองค์
ประกอบส�
ำคั
ในการก�
ำหนด โดยลิ้
นแคนท�
ำจากโลหะที่
ขนาดเล็
กและ
บางมาก การท�
ำจะต้
องระมั
ดระวั
งไม่
ให้
ลิ้
นแตกหั
ก เพราะ
เสี
ยงแคนจะเกิ
ดจากการสั่
นสะเทื
อนของลิ้
นแคนเป็
นหลั
ถ้
าวั
สดุ
ไม่
มี
คุ
ณภาพ คุ
ณภาพของเสี
ยงก็
จะไม่
ดี
ไม่
มี
ความกั
งวาน
ของเสี
ยง เสี
ยงที่
จะได้
ก็
ไม่
ดี
ไปด้
วย
วั
สดุ
ในการท�
ำลิ้
นแคนได้
แก่
เงิ
น ทองแดง หรื
ทองเหลื
อง ซึ่
งวั
สดุ
ทั้
ง ๓ อย่
าง โดยความนิ
ยมแล้
วช่
างแคน
แต่
ละคนก็
จะใช้
“เงิ
น” มากที่
สุ
ด เนื่
องจากให้
เสี
ยงกั
งวานและ
ไพเราะสดใสกว่
าโลหะประเภทอื่
น แต่
ข้
อเสี
ยของเงิ
นนั้
นคื
มี
ความคงทนน้
อย เพราะเงิ
นจะมี
ความอ่
อนมากกว่
าทองแดง
และทองเหลื
อง ส�
ำหรั
บทองเหลื
องแม้
จะคงทน แต่
คุ
ณภาพ
เสี
ยงที่
เกิ
ดขึ้
นจะไม่
มี
ความกั
งวาน และเสี
ยงจะไม่
สดใสเท่
าเงิ
และทองแดง ดั
งนั้
นช่
างสุ
ดจะนิ
ยมน�
ำเหรี
ยญสตางค์
แดงไทย
มาใช้
โดยน�
ำไปหลอมและตี
ให้
เป็
นแผ่
น แล้
วน�
ำมาสั
บหรื
อตั
ออกเป็
นเส้
นเล็
กๆ เพื่
อมาท�
ำเป็
นลิ้
นแคนในขั้
นตอนต่
อไป
เมื่
อได้
แผ่
นวั
สดุ
แล้
ว ช่
างสุ
ดจะน�
ำมาตั
ดตามแนวยาว
ออกเป็
นเส้
นๆ โดยเมื่
อก่
อนช่
างสุ
ดจะใช้
สิ่
วขนาดใหญ่
ใน
การตั
ดแผ่
นทอง แต่
ในปั
จจุ
บั
นจะใช้
กรรไกรตั
ดสั
งกะสี
เพราะ
ถ้
าใช้
สิ่
วจะช้
า ส่
วนการใช้
กรรไกรตั
ดสั
งกะสี
จะได้
ความเร็
และตรง ส่
วนความมาตรฐานก็
ไม่
ต่
างกั
น จากนั้
นก็
ต้
องสั
ลิ้
นแคนให้
ได้
ระดั
บเสี
ยงตามที่
ต้
องการ
อี
กขึ้
นตอนหนึ่
งที่
ส�
ำคั
ญนั่
นก็
คื
อ “การตะไบลิ้
น”
ซึ่
งช่
างสุ
ด จะมี
การตะไบลิ้
นบริ
เวณขอบลิ้
นด้
านยาว และบริ
เวณ
ปลายลิ้
น เพื่
อช่
วยในการสั่
นสะเทื
อนขึ้
นลงได้
ง่
ายและสะดวก ไม่
ติ
ดกรอบลิ้
น โดยใช้
ไม้
ไผ่
เฮี้
ยในการตะไบลิ้
นนั่
นเอง
เมื่
อได้
ลิ้
นแคนซึ่
งถื
อเป็
นวั
สดุ
ที่
ส�
ำคั
ญในการก�
ำหนด
ทิ
ศทางของเสี
ยงแล้
ว ช่
างสุ
ดได้
อธิ
บายถึ
งวิ
ธี
การท�
ำแคน
ดั
งนี้
ขั้
นแรกก็
ตั
ดไม้
ลู
กแคนให้
ได้
ตามมาตรฐานกั
บแคนเล็
แคนใหญ่
ที่
เราจะท�
ำ ต่
อไปก็
เจาะข้
อไม้
ลู
กแคนให้
ทะลุ
กั
แล้
วลนไฟและดั
ดไม้
ลู
กแคนให้
ตรงได้
มาตรฐาน จากนั้
นก็
ไป
ท�
ำลิ้
นแคน โดยการตี
ลิ้
นแคนซึ่
งเป็
นโลหะแผ่
นบางๆ ขู
ดลิ้
๑. การทำ
�ลิ้
นแคนโดยการหลอมแล้
วตี
ให้
เป็
นแผ่
๒. ลั
กษณะของลิ้
นแคนหลั
งจากตี
เป็
นแผ่
๓. การสั
บ หรื
อตั
ดลิ้
นแคนให้
เป็
นชิ้
๔. นำ
�ไม้
ลู
กแคนที่
ดั
ดแล้
วใส่
ลิ้
นแคน
I...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...122
Powered by FlippingBook