วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 85

85
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ให้
ได้
มาตรฐานตามที่
กล่
าวมาข้
างต้
น แล้
วจึ
งมาท�
ำรางลิ้
ตรงไม้
ลู
กแคนที่
ดั
ดได้
มาตรฐานแล้
ว และค่
อยๆ ติ
ดลิ้
นแคน
กั
บไม้
ลู
กแคนที
ละอั
นจนครบทุ
กอั
น จากนั้
นก็
ประกอบเข้
ากั
เต้
าแคน โดยน�
ำเต้
าแคนที่
ขึ้
นโครงเสร็
จแล้
วมาประกอบกั
บไม้
ลู
กแคน และใช้
ขี้
สู
ดติ
ดตามช่
อง เจาะรู
นั
บที่
ลู
กแคน แล้
วน�
เถาย่
านางมั
ดให้
แคนแน่
นหนาอยู่
ตั
ด้
วยความที่
ช่
างสุ
ดได้
อุ
ทิ
ศตนอย่
างต่
อเนื่
องใน
การเผยแพร่
ภู
มิ
ปั
ญญาการท�
ำแคนอย่
างไม่
ลดละ กระทั่
งได้
รั
บการคั
ดเลื
อกจากมหาวิ
ทยาลั
ยขอนแก่
น ให้
เป็
นหนึ่
งใน
ศิ
ลปิ
นภาคอี
สานทที่
มี
ผลงานดี
เด่
นด้
านวั
ฒนธรรมสั
มพั
นธ์
ประจ�
ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสาขาอุ
ตสาหกรรมและหั
ตถกรรม
ซึ่
งคั
ดเลื
อกจากศิ
ลปิ
นที่
มี
ผลงานโดดเด่
น และสามารถน�
เอาศิ
ลปะที่
มี
อยู
ถ่
ายทอดไปสู
เยาวชนคนรุ
นหลั
ง เพื่
อให้
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมของไทยเป็
นที่
รู
จั
กแพร่
หลาย ซึ่
งไม่
ว่
าจะผ่
าน
มานานแค่
ไหน ช่
างสุ
ดก็
จะเผยแพร่
ภู
มิ
ปั
ญญาการท�
ำแคน
ต่
อไปตราบใดที่
แรงยั
งมี
อยู่
ปั
จจุ
บั
นช่
างสุ
ดก็
ยั
งคงให้
ความรู
เรื่
องแคนแก่
ผู
สนใจและผลิ
ตแคนที่
ได้
มาตรฐานออกสู
ตลาดอยู
เสมอ
ด้
วยปณิ
ธานในการส่
งต่
อภู
มิ
ปั
ญญาการท�
ำแคนสู
รุ
นลู
รุ
นหลาน เพื่
อรั
กษาความรู
การท�
ำแคนให้
คงอยู
เป็
นมรดก
คู่
วั
ฒนธรรมของชาวอี
สาน
๕. ประกอบไม้
ลู
กแคนเข้
ากั
บเต้
าแล้
วอุ
ดช่
องด้
วยขี้
สู
๖. การเจาะรู
นั
บที่
ลู
กแคน
๗. ผลงานแคนที่
สำ
�เร็
จแล้
I...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...122
Powered by FlippingBook