วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 81

81
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
เมื่
อเอ่
ยถึ
งเครื่
องดนตรี
ที่
บอกกล่
าว
เล่
าถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ต ภู
มิ
ปั
ญญา และความคิ
ดของ
ชาวอี
สาน ในจั
งหวะที่
เต็
มไปด้
วยความ
สนุ
กสนาน อั
นดั
บต้
นๆ ต้
องยกให้
“แคน”
ด้
วยท่
วงท�
ำนองที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ประกอบ
กั
บภู
มิ
ป ั
ญญาพื้
นถิ่
นในการประดิ
ษฐ ์
เครื่
องดนตรี
จากวั
สดุ
ธรรมชาติ
ใกล้
ตั
ส่
งผลให้
แคนได้
รั
บความนิ
ยมในหมู
ศิ
ลปิ
พื้
นบ้
านอี
สาน นอกจากความไพเราะของ
เสี
ยงแคนจะถู
กบรรเลงจาก
“หมอแคน”
หรื
อนั
กดนตรี
ผู
เป่
าแคนแล้
“ช่
างท�
ำแคน”
ก็
ถื
อเป็
นอี
กหนึ่
งบทบาทของผู
สื
บสาน
ศิ
ลปะแขนงนี้
ให้
คงอยู
ซึ่
งในปั
จจุ
บั
ก็
ลดน ้
อยถอยลงทุ
กขณะและนั
บวั
ยิ่
งหาช่
างท�
ำแคนที่
ฝี
มื
อดี
ได้
ยาก นั่
นท�
ำให้
“สุ
ดกั
ณหารั
ตน์
หรื
“ครู
สุ
ด”
หรื
“ช่
างสุ
ด”
มุ
งมั่
นที่
จะรั
กษาภู
มิ
ปั
ญญาในการท�
ำแคน
ให้
คงอยู
สื
บไปคู
กั
บวั
ฒนธรรมอี
สาน
ครู
ช่
างท�
ำแคนแดนอี
สาน
I...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...122
Powered by FlippingBook