วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 20

20
งานที่
ว่
าจ้
างจั
ดท�
ำเวที
ยกพื
น เรื่
องที่
หมอล�
ำพื้
นน�
ำมาล�
ำนิ
ยม
เรื่
องชาดกต่
างๆ ล�
ำเนื้
อหาเกี่
ยวกั
บนิ
ทาน ความเชื่
อ ศาสนา
จารี
ตประเพณี
ต่
างๆ การแสดงเรี
ยบง่
าย ในอดี
ตหมอล�
แต่
งกายด้
วยการสวมกางเกงขายาวสี
ขาว เสื้
อขาว การล�
แต่
ละงานใช้
เวลานานหลายชั่
วโมง หมอล�
ำจึ
งต้
องเรี
ยนรู
เรื่
องราวต่
างๆ เกี่
ยวกั
บขนบประเพณี
หรื
อเรื่
องที่
ล�
ำ แม้
ว่
โดยสภาพแล้
วหมอล�
ำเป็
นผู
อยู
ในสั
งคมและวั
ฒนธรรมอี
สาน
แล้
วก็
ตาม การเรี
ยนรู
หลั
กธรรม บางท่
านต้
องท่
องเรื่
องราวของ
วรรณคดี
หรื
อบทล�
ำที่
ครู
หมอล�
ำเขี
ยนออกมาเป็
นค�
ำกลอน
ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ต้
องติ
ดตามสถานการณ์
บ้
านเมื
อง
ความเป็
นไปทางสั
งคมที่
มี
การเปลี่
ยนแปลงตลอดเวลา
เรื่
องราวของการรณรงค์
ของทางราชการในด้
านการต่
อต้
าน
ยาเสพติ
ด การเลื
อกตั้
ง เป็
นต้
การที่
หมอล�
ำกลอนต้
องใช้
ไหวพริ
บปฏิ
ภาณ
หมอล�
ำทุ
กคนจึ
งต้
องร�่
ำเรี
ยนเพื่
อให้
ตนเกิ
ดความรู้
รอบ และ
รู
ลึ
กในสรรพสิ่
งเพื่
อสร้
างความพร้
อมที
จะแก้
ไขโจทย์
ของฝ่
าย
ตรงข้
าม หมอล�
ำแต่
ละคนจึ
งมี
ความจ�
ำเป็
นต้
องมี
ความรู
เช่
น ความรู้
ต่
างๆ คื
อ ประวั
ติ
ชุ
มชน ขนบประเพณี
ระบบ
การศึ
กษา ภู
มิ
ศาสตร์
ประวั
ติ
ศาสตร์
สภาพแวดล้
อมใกล้
ตั
ความรู้
เกี่
ยวกั
บความเชื่
อ ศาสนา ศี
ลธรรม ค่
านิ
ยม ความรู้
เกี่
ยวกั
บวรรณคดี
ชาดก นิ
ทานพื้
นบ้
าน ค�
ำสอนโบราณ
ของชาวอี
สาน คติ
ธรรม ข้
อคิ
ดเตื
อนใจ ความรู้
เกี่
ยวกั
บการ
ประกอบอาชี
พต่
างๆ ซึ่
งเป็
นการท�
ำมาหากิ
นของชาวบ้
าน
และชาวเมื
อง ความรู
เกี่
ยวกั
บสภาพของสั
งคมและโลกของ
เยาวชน ที่
มี
ความแตกต่
างไปจากสั
งคมสมั
ยก่
อน คื
อต้
อง
มี
ความเป็
นปั
จจุ
บั
น ความรู
ด้
านฉั
นทลั
กษณ์
ของบทกลอน
การใช้
ภาษาที่
สละสลวย ภาษาที่
คมคาย ส�
ำนวนภาษาที่
ต้
องใช้
ในการเกี้
ยวพาราสี
ความรู
เกี่
ยวกั
บเพลงและดนตรี
ทั้
งในด้
านลาย (ท�
ำนองเพลง) จั
งหวะที่
ต้
องแม่
นและสามารถ
สวมให้
เข้
ากั
บลายแคน ตลอดจนการใช้
ท่
าฟ้
อนประกอบ
ระหว่
างการล�
ก่
อนการแสดง เริ่
มต้
นด้
วยการตั้
งเครื่
องบู
ชาครู
คื
อยกคายอ้
อหรื
อยออ้
อ เป็
นการไหว้
ครู
เพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคล
เป็
นขวั
ญก�
ำลั
งใจ ก่
อให้
เกิ
ดความเชื่
อมั่
นในการล�
ำ หมอล�
แต่
ละท่
านมี
คาถาส�
ำหรั
บท่
องบู
ชา เครื่
องคายหรื
อเครื่
อง
บู
ชามี
ขั
น ๕ หรื
อขั
น ๘ (ประกอบด้
วยซวย(กรวย)ใบตอง
I...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...122
Powered by FlippingBook