วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 10

10
ฮี
ตเดื
อนหก
ฮี
ตเดื
อนหก บางครั้
งเรี
ยกว่
า “บุ
ญเดื
อนหก” ที
รู
จั
กกั
นอย่
างกว้
างขวางก็
คื
อ “บุ
ญบั้
งไฟ” นั่
นเอง ส�
ำหรั
บุ
ญบั้
งไฟนี้
เป็
นประเพณี
ที
มี
กิ
จกรรมเชิ
งพิ
ธี
กรรม นั่
นคื
การจุ
ดบั้
งไฟเพื่
อถวายพระยาแถนที่
อยู
บนเมื
องฟ้
าเบื้
องบน
พระยาแถนเป็
นเทพหลวงผู
ดู
แลน�้
ำฟ้
าน�้
ำฝน การจุ
ดบั้
งไฟ
ถื
อเป็
นการบู
ชาให้
พระยาแถนบั
นดาลฟ้
าฝนให้
ตกลงมายั
โลกมนุ
ษย์
เพื่
อชาวบ้
านชาวเมื
องจะได้
ใช้
ในการท�
ำนาท�
ำไร่
เรื่
องราวดั
งกล่
าวนี้
ปรากฏอยู่
ใน
ต�
ำนานพญาคั
นคาก
ในอดี
ตตามหมู
บ้
านต่
างๆ ในช่
วงเช้
าจะมี
การจั
ขบวนแห่
บั้
งไฟเอ้
(บั้
งไฟแต่
งสวยงาม) ที่
ไม่
ได้
ใช้
จุ
ด พร้
อม
กั
บขบวนนางฟ้
อนนางร�
ำไปรอบหมู
บ้
าน ทั้
งนี
รถแห่
บั้
งไฟเอ้
บางถิ่
นก็
จะมี
“ท้
าวผาแดงและนางไอ่
ค�
ำ” นั่
งบนม้
าบั
กสาม
เป็
นตั
วแสดงในรถขบวนแห่
บั้
งไฟด้
วย ซึ่
งเรื่
องราวความเชื่
นั้
นมี
ที่
มาจาก “
ต�
ำนานเรื่
องผาแดงนางไอ่
” ส�
ำหรั
บการจั
แห่
บั้
งไฟเอ้
นั้
น จะมี
ขบวนแห่
ขบวนเซิ้
งบั้
งไฟ มี
การเล่
นตลก
สร้
างความสนุ
กสนานมากมาย หลั
งจากนั้
นในช่
วงบ่
ายหรื
บางถิ่
นก็
จะจั
ดวั
นถั
ดมา คื
อ จะมี
การน�
ำเอาบั้
งไฟไปจุ
ดเพื่
ขอฟ้
าขอฝนดั
งที่
ได้
กล่
าวมาแล้
I...,II,1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...122
Powered by FlippingBook