วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 13

13
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ฮี
ตเดื
อนสิ
ฮี
ตเดื
อนสิ
บ หรื
อที่
เรี
ยกกั
นว่
า “บุ
ญเข้
าสาก”
(สลากภั
ต) เป็
นการท�
ำบุ
ญอุ
ทิ
ศส่
วนบุ
ญส่
วนกุ
ศลไปให้
แก่
ญาติ
ผู
ล่
วงลั
บไปแล้
ว การท�
ำบุ
ญข้
าวสากก็
ท�
ำเหมื
อนกั
บุ
ญข้
าวประดั
บดิ
น ต่
างกั
นแต่
เพี
ยงชื่
อและวิ
ธี
การท�
จุ
ดประสงค์
ก็
เพื่
ออุ
ทิ
ศส่
วนบุ
ญไปให้
ญาติ
พี่
น้
องที่
ตายไป
เป็
นการท�
ำเพื่
อญาติ
พี่
น้
องที่
ตายไปแล้
วเป็
นครั้
งที่
สอง
การถวายสลากภั
ตจะท�
ำในวั
นขึ้
น ๑๕ ค�่
ำ เดื
อน ๑๐
โดยญาติ
โยมจะจั
ดภั
ตตาหารมารวมกั
นที่
วั
ด ภั
ตตาหาร
แต่
ละส�
ำรั
บจะเขี
ยนชื่
อเจ้
าของ แล้
วให้
พระสงฆ์
สามเณร
จั
บสลาก พระสงฆ์
สามเณรรู
ปใดจั
บสลากของญาติ
โยม
คนใดได้
ก็
ให้
น�
ำส�
ำรั
บนั้
นไปถวายแก่
พระสงฆ์
สามเณร
องค์
นั้
นๆ ในพิ
ธี
จะมี
การสวดมนต์
อนุ
โมทนา และกรวดน�้
อุ
ทิ
ศส่
วนบุ
ญส่
วนกุ
ศลไปให้
ญาติ
พี่
น้
องผู้
ล่
วงลั
บไปแล้
ฮี
ตเดื
อนเก้
ฮี
ตเดื
อนเก้
า หรื
อเรี
ยกอี
กอย่
างหนึ่
งว่
า “บุ
ญข้
าว
ประดั
บดิ
น” เป็
นเดื
อนท�
ำบุ
ญอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศลถึ
งญาติ
พี่
น้
อง
ผู
ที่
ล่
วงลั
บไปแล้
ว กล่
าวคื
อ ปี
หนึ่
งจะมี
การก�
ำหนดให้
มี
หนึ่
งวั
โดยก�
ำหนดเอาวั
นแรม ๑๔ ค�่
ำ เดื
อน ๙ เป็
นวั
นท�
ำพิ
ธี
เรี
ยกกั
ว่
า “ฮี
ตเดื
อนเก้
า” หรื
อบุ
ญข้
าวประดั
บดิ
น โดยชาวบ้
านจะจั
หาอาหารคาวหวานแบ่
งออกเป็
น ๔ ส่
วน ส่
วนหนึ่
งส�
ำหรั
ตนเอง ส่
วนหนึ่
งแจกญาติ
พี่
น้
อง ส่
วนหนึ่
งท�
ำบุ
ญอุ
ทิ
ศส่
วน
กุ
ศลให้
แก่
ผู
ล่
วงลั
บ และส่
วนหนึ่
งถวายแด่
พระภิ
กษุ
สงฆ์
และเมื่
อพระสงฆ์
รั
บภั
ตตาหารเสร็
จแล้
วก็
จะมี
การอนุ
โมทนา
แผ่
ส่
วนกุ
ศลไปให้
ญาติ
พี
น้
องที่
ตายไปแล้
ว ถื
อว่
าเป็
นการ
ท�
ำบุ
ญส่
งไปให้
ผู้
ตาย
การท�
ำพิ
ธี
ข้
าวประดั
บดิ
นของชาวบ้
านนั
น จะห่
เป็
นห่
อๆ มี
ห่
อของคาวของหวาน ห่
อหมากพลู
น�
ำมาห่
อรวม
กั
นเป็
นห่
อใหญ่
แล้
วน�
ำไปแขวนไว้
ตามต้
นไม้
บ้
าง วางตาม
พื้
นดิ
นบ้
าง ทั้
งนี้
การน�
ำไปวางไว้
บนพื้
นดิ
นเช่
นนี้
จึ
งเป็
นที่
มา
ของค�
ำเรี
ยกชื่
อประเพณี
จารี
ตนี้
ว่
า “ข้
าวประดั
บดิ
น” นั่
นเอง
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...122
Powered by FlippingBook