วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 11

11
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ฮี
ตเดื
อนเจ็
ฮี
ตเดื
อนเจ็
ด หรื
อเรี
ยกอี
กชื่
อหนึ่
งว่
า “บุ
ญซ�
ำฮะ”
หรื
อการช�
ำระ เป็
นประเพณี
งานบุ
ญเพื่
อช�
ำระสะสางความ
ไม่
สะอาดทั้
งหลาย ทั้
งทางร่
างกายและจิ
ตใจที่
เข้
ามาแทรก
จนเป็
นเหตุ
ท�
ำให้
ผู
คนนั้
นเกิ
ดอาการเจ็
บไข้
ได้
ป่
วยได้
ฉะนั้
จึ
งมี
การจั
ดพิ
ธี
ที
เชื่
อว่
าเป็
นการขจั
ดหรื
อขั
บไล่
เสนี
ยด
จั
ญไรต่
างๆ ให้
ออกไปจากร่
างกายและจิ
ตใจ อั
นเป็
นที่
มา
ของค�
ำเรี
ยกชื
อฮี
ตเดื
อนเจ็
ดว่
า “บุ
ญซ�
ำฮะ” คื
อการช�
ำระ
ร่
างกายและจิ
ตใจนั่
นเอง
ในงานฮี
ตเดื
อนเจ็
ดนั้
น บางถิ่
นจะมี
การเลี้
ยงผี
ปู
ตา
ผี
มเหสั
กข์
หลั
กเมื
องด้
วย ซึ่
งเชื่
อว่
าเป็
นเทพผู
พิ
ทั
กษ์
รั
กษา
คุ
มครองหมู
บ้
านและชุ
มชน ด้
วยเหตุ
นี้
จึ
งต้
องมี
การเลี้
ยงเพื่
ขอบคุ
ณและมี
พิ
ธี
เข้
าทรงให้
สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
เหล่
านี้
พยากรณ์
ถึ
ความเป็
นไปของชุ
มชนหมู
บ้
าน และพื
ชพั
นธุ
ธั
ญญาหารต่
างๆ
ด้
วย
การท�
ำบุ
ญช�
ำระ บางที
เรี
ยกว่
าบุ
ญเบิ
กบ้
าน หรื
บุ
ญกลางบ้
าน โดยชาวบ้
านจะมารวมกั
นท�
ำบุ
ญที่
ศาลหลั
กบ้
าน
ด้
วยการนิ
มนต์
พระสงฆ์
มาสวดเจริ
ญภาวนาในช่
วงเย็
น และ
มี
การท�
ำปะร�
ำพิ
ธี
รุ
งเช้
าจะมี
การตั
กบาตร และนิ
มนต์
พระสงฆ์
มาประพรมน�้
ำมนต์
ไปทั่
วหมู่
บ้
าน
I...,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...122
Powered by FlippingBook