วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 14

14
ฮี
ตเดื
อนสิ
บเอ็
ฮี
ตเดื
อนสิ
บเอ็
ด บ้
างก็
เรี
ยกว่
า “บุ
ญเดื
อนสิ
บเอ็
ด”
แต่
ที่
รู
จั
กกั
นในวงกว้
างก็
คื
อ “บุ
ญออกพรรษา” ซึ่
งถื
เป็
นเดื
อนที่
มี
ความส�
ำคั
ญแก่
พุ
ทธบริ
ษั
ททั้
งหลาย เป็
เดื
อนสุ
ดท้
ายแห่
งการจ�
ำพรรษาของพระภิ
กษุ
สามเณร
บุ
ญออกพรรษาจะมี
กิ
จประเพณี
ที่
ซ้
อนกั
นอยู่
หลายอย่
าง
ตั
วอย่
างเช่
น การจุ
ดไต้
ประที
ปโคมไฟ ที่
รู
จั
กกั
ส่
วนใหญ่
ก็
คื
อ “การท�
ำเรื
อไฟ” กล่
าวคื
อจะมี
การท�
ำเรื
อไฟ
ขึ้
นภายในวั
ด หากวั
ดใดอยู่
ใกล้
แม่
น�้
ำล�
ำคลองก็
จะน�
ำเรื
อไฟ
ไปลอยน�้
ำซึ่
งเรี
ยกว่
า “ไหลเรื
อไฟ” หรื
อการท�
ำปราสาทผึ้
โดยชาวบ้
านจะน�
ำเอาขี้
ผึ้
งมาประดิ
ษฐ์
สร้
างเป็
นหอที่
เรี
ยกว่
“โฮง” จากไม้
ไผ่
แล้
วน�
ำขี้
ผึ้
งท�
ำเป็
นดอกประดิ
ดประดอย
ตกแต่
งให้
สวยงามเป็
นเรื
อนปราสาท แล้
วน�
ำไปแห่
รอบ
หมู
บ้
าน แล้
วน�
ำไปถวายตามวั
ดวาอารามในชุ
มชนของตน
ในอดี
ตชาวบ้
านจะท�
ำบุ
ญทอดปราสาทผึ้
งแทนการทอดกฐิ
นอกจากการท�
ำพิ
ธี
ข้
างต้
นแล้
ว ในงานบุ
ญออก
พรรษายั
งมี
พิ
ธี
อื่
นๆ อี
ก อาทิ
การส่
วงเฮื
อ (แข่
งเรื
อ) ซึ่
งจะมี
การน�
ำเรื
อมาแข่
งกั
นในเทศกาลออกพรรษา เพราะในช่
วง
เดื
อนนี้
จะมี
น�้
ำหลากมาก เพื่
อเป็
นการเปิ
ดโอกาสให้
ชาวบ้
าน
ได้
มาท�
ำกิ
จกรรมเพื่
อสร้
างความสนุ
กสนานพร้
อมกั
น จึ
งมี
การจั
ดแข่
งเรื
อกั
นขึ้
นหลั
งเทศกาลออกพรรษานี้
ด้
วย
I...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...122
Powered by FlippingBook