วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 22

22
การแสดงหมอลำ
�กลอน
และหมอล�
ำหญิ
งใช้
ค�
ำกลอนด�
ำเนิ
นเนื้
อหา เน้
นความสนุ
กสนาน
มี
แคนเป่
าคลอให้
เกิ
ดอรรถรส ให้
ความสุ
ขแก่
ผู
ชม ลั
กษณะเดี
ยว
กั
บการร้
องเพลงอี
แซว หรื
อเพลงพื้
นบ้
านหลายๆ อย่
างของ
ภาคกลางที่
มุ
งการเกี้
ยวพาราสี
แก้
ค�
ำกั
นด้
วยไหวพริ
บปฏิ
ภาณ
เป็
นศิ
ลปะการแสดงที่
ไม่
ใช่
เรื่
องจริ
งทั้
งของพ่
อเพลง แม่
เพลง
และหมอล�
ช่
วงที่
๔ ล�
ำเรื่
องทั่
วไป ล�
ำช่
วงนี้
มี
เนื้
อหาหลากหลาย
ขึ้
นอยู
ที่
การตั้
งประเด็
นเป็
นการแสดงภู
มิ
รู
ในเรื่
องราวต่
างๆ
เช่
น เรื่
องทางพระพุ
ทธศาสนา วรรณคดี
ที่
เกี่
ยวกั
บศาสนา
สถานการณ์
บ้
านเมื
อง การล�
ำลั
กษณะนี้
เป็
นการแสดงความรู
ความสามารถของหมอล�
ำ เริ่
มต้
นด้
วยการล�
ำเรื่
องใดเรื
องหนึ่
จนหมดสาระก่
อน จากนั้
นล�
ำถามฝ่
ายตรงข้
ามว่
าจะแก้
ล�
ำได้
อย่
างไร หากแก้
ได้
ถู
กต้
องถู
กใจผู
ฟั
ง หมอล�
ำท่
านนั้
นก็
จะได้
รั
ความนิ
ยมจากผู
ฟั
งเช่
นเดี
ยวกั
บล�
ำเกี้
ยว ซึ่
งน�
ำไปสู
ความมี
ชื่
อเสี
ยงของหมอล�
ำท่
านนั้
นๆ ส่
งผลทางบวกต่
อการ
ประกอบอาชี
พหมอล�
ำด้
วย
ช่
วงที่
๕ ล�
ำลาหรื
อล�
ำล่
องล�
ำลา เป็
นการล�
ำช่
วง
สุ
ดท้
ายเพื่
อขอบคุ
ณเจ้
าภาพ บุ
คคลที่
เกี่
ยวข้
อง ขอบคุ
ณผู
ชม
อ�
ำนวยพรให้
ผู
ชมทุ
กคนโชคดี
มี
สุ
ข ห่
างทุ
กข์
โศกโรคภั
ยทั้
งปวง
การล�
ำลานี้
บรรยายเนื้
อความและความรู
สึ
กเสี
ยดายที่
ต้
อง
จากลาไป จึ
งมี
ค�
ำเรี
ยกว่
า “ล�
ำบั้
นออนซอน” ซึ่
งมี
ความหมาย
ถึ
งการน่
าเสี
ยดายจนไม่
อยากลาจาก ถื
อเป็
นธรรมเนี
ยม
การแสดงทั่
วไป และเป็
นที่
หมายว่
ารู
ว่
าการแสดงถึ
งช่
วงสุ
ดท้
าย
ของการแสดงแล้
ในการแสดงหมอล�
ำพื้
นและหมอล�
ำกลอน สิ่
งที่
คู
กั
นที่
ท�
ำให้
เกิ
ดอรรถรส เกิ
ดสี
สั
นของการแสดงและขาดไม่
ได้
คื
อแคน นั
บเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ที่
โดดเด่
นของหมอล�
ำ โดยมี
หมอแคน ๒ คน บางงานอาจมี
เพี
ยงคนเดี
ยวก็
ได้
ท�
ำหน้
าที่
เป่
าเคล้
าคลอ ประสานเสี
ยงร่
วมไปกั
บแนวการล�
ำของหมอล�
ลายแคนที่
หมอแคนเป่
า มี
๔ ท�
ำนองหลั
ก คื
อ ลายใหญ่
ลายสุ
ดสะแนน ลายโป้
ซ้
าย (ลายติ
ดสู
ด) และลายส้
อย
นอกจากท�
ำนองหลั
กดั
งกล่
าวแล้
วยั
งมี
ลายแคนอี
กจ�
ำนวนมาก
ของหมอแคน เช่
น ลายแม้
ฮ้
างขึ้
นภู
ลายสาวเข็
นฝ้
าย
ลายสาวหยิ
กแม่
ลายลมพั
ดพร้
าว ลายภู
ไท ลายภู่
ตอมดอก
ลายโปงลาง ลายงั
วขึ้
นภู
ฯลฯ
ส่
านท�
ำนองที่
หมอล�
ำล�
ำนี้
มี
๓ ท�
ำนองหลั
ก คื
ท�
ำนองแรกเป็
นการล�
ำทางยาว (ล�
ำล่
องหรื
อล�
ำอ่
านหนั
งสื
ก็
เรี
ยก) ลั
กษณะของท�
ำนองล�
ำมี
เอื้
อน จั
งหวะลี
ลาและ
I...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...122
Powered by FlippingBook