วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 19

คณะหมอลำ
�เพลิ
นบนเวที
การประกวดศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน
ทั้
งยั
งสะท้
อนความเป็
นวิ
ถี
วั
ฒนธรรมของชาวไทยถิ
นอี
สาน
ก่
อให้
เกิ
ดคุ
ณค่
าด้
านภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมที่
สื
บสาน
จนเป็
นเอกลั
กษณ์
อย่
างชั
ดเจน
ในวงการหมอล�
ำ จ�
ำแนกหมอล�
ำไว้
๕ ประเภท
คื
อ หมอล�
ำพื้
น หมอล�
ำกลอน หมอล�
ำหมู
หมอล�
ำเพลิ
และหมอล�
ำผี
ฟ้
า โดยสั
งเขปคื
อ หมอล�
ำพื้
นเป็
นล�
ำที่
เกี่
ยวกั
นิ
ทานพื้
นบ้
านต่
างๆ ส่
วนใหญ่
พบว่
าเป็
นหมอล�
ำชาย หมอล�
กลอนมี
ทั้
งหมอล�
ำชายและหมอล�
ำหญิ
ง เป็
นการโต้
ตอบกั
เกี่
ยวกั
บเรื่
องราวต่
างๆทั้
งข้
อคิ
ดคติ
ธรรมค�
ำสั่
งสอน เรื่
องราวต่
างๆ
ทางสั
งคมและวั
ฒนธรรมที่
ใกล้
ตั
ว หมอล�
ำหมู
มี
จ�
ำนวนหมอล�
หลายคน นิ
ยมล�
ำเป็
นเรื่
องราวต่
างๆ แนวออกไปในทางเศร้
หากเน้
นที่
ความสนุ
กสนานคื
อหมอล�
ำเพลิ
นซึ่
งนิ
ยมล�
ำเป็
เรื่
องราว ส่
วนหมอล�
ำที่
มี
วิ
ถี
ต่
างออกไปคื
อหมอล�
ำผี
ฟ้
หมอล�
ำประเภทนี้
ปนด้
วยความเชื่
อทางไสยศาสตร์
ผู
กพั
กั
บความเชื่
อเกี่
ยวกั
บผี
เป้
าหมายคื
อกระบวนการเกี่
ยวกั
การรั
กษาโรคภั
ย การรั
กษาอาการเจ็
บป่
วย ให้
หายได้
ต้
องได้
รั
บการรั
กษาจากอ�
ำนาจของผี
ฟ้
าหรื
ออ�
ำนาจเหนื
อธรรมชาติ
ในขณะที่
สั
งคมวั
ฒนธรรมที่
รั
บการแพร่
กระจาย
ทางวั
ฒนธรรมจากสั
งคมภายนอก และพั
ฒนาการที่
เกิ
ดขึ้
ในวั
ฒนธรรมหมอล�
ำ จึ
งเกิ
ดหมอล�
ำซิ่
ง ซึ่
งมี
รู
ปแบบและวิ
ธี
การน�
ำเสนอแตกต่
างไปจาก ๕ ประเภทดั
งกล่
าวนั้
น ทั้
งยั
มี
ชื่
อเรี
ยกอื่
นๆ อี
กว่
า หมอล�
ำส่
อง หมอล�
ำประชั
น เป็
นต้
ซึ่
งในเนื้
อหาที่
น�
ำเสนอนี้
ขออธิ
บายเน้
นไปที่
หมอล�
ำพื้
กั
บหมอล�
ำกลอน ซึ่
งถื
อเป็
นรากก�
ำเนิ
ดของหมอล�
ำอี
หลายประเภท คื
อหมอล�
ำหมู
ที่
มี
หมอล�
ำมากกว่
า ๒ คน
ล�
ำต่
อกลอนกั
น หรื
อหมอล�
ำเพลิ
นที่
ปั
จจุ
บั
นพั
ฒนาไปใน
แนวของลิ
เกภาคกลางโดยน�
ำเสนอเป็
นเรื่
องราวต่
างๆ
บางคณะผสมผสานโดยยั
งมี
การน�
ำเพลงลู
กทุ
งเข้
ามาร่
วม
ในการแสดงด้
วย
หมอล�
ำพื้
นเป็
นรากก�
ำเนิ
ดแรกสุ
ดของหมอล�
ลั
กษณะเด่
นของหมอล�
ำประเภทนี้
คื
อการล�
ำด้
วยศิ
ลปิ
คนเดี
ยว การแสดงหมอล�
ำภาคบั
นเทิ
งในอดี
ตนิ
ยมว่
าจ้
าง
หมอล�
ำพื้
นไปล�
ำในงานต่
างๆ สถานที่
ส�
ำหรั
บล�
ำอย่
างง่
ายที่
สุ
ก็
คื
อการล�
ำบนพื้
นที่
มี
ลานกว้
างขวาง หรื
อบางหมู
บ้
านหรื
I...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...122
Powered by FlippingBook