วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 15

15
จากที่
กล่
าวมาข้
างต้
น เป็
นการน�
ำเสนอให้
เห็
ภาพของฮี
ตสิ
บสองในจารี
ตประเพณี
ของชาวอี
สานที่
ยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
กั
นมาตั้
งแต่
อดี
ต อั
นแสดงให้
เห็
นถึ
งความคิ
ความเชื่
อ ค่
านิ
ยม และโลกทั
ศน์
ทางวั
ฒนธรรมของผู
คน
ในภู
มิ
ภาคนี้
ได้
เป็
นอย่
างดี
ประกอบกั
บการด�
ำรงรั
กษา
อนุ
รั
กษ์
มรดกทางวั
ฒนธรรมของท้
องถิ
นที่
ยั
งคงเชื่
อถื
กั
นมาแม้
ในยุ
คปั
จจุ
บั
นที่
สั
งคมมี
ความเปลี่
ยนแปลงไปมาก
แต่
วิ
ถี
จารี
ตฮี
ตคองของชาวอี
สานโดยเฉพาะในสั
งคมชนบท
นั้
นก็
ยั
งคงเป็
นเรื่
องราวที่
มี
บทบาทความส�
ำคั
ญอยู
ไม่
น้
อย
ในฐานะที่
“ฮี
ตสิ
บสอง” เป็
นจารี
ตประเพณี
ตามวิ
ถี
วั
ฒนธรรม
ของผู
คนในท้
องถิ่
น ฉะนั้
น การส่
งเสริ
มและอนุ
รั
กษ์
มรดก
ทางวั
ฒนธรรมในชุ
มชนท้
องถิ่
นก็
เป็
นสิ่
งที่
จะช่
วยค�้
ำจุ
นและ
หนุ
นเสริ
มให้
ความเป็
นไทยนั้
นเกิ
ดความเด่
นชั
ด และน�
ำไปสู่
การสร้
างความเป็
นเอกลั
กษณ์
ของชาติ
เพื่
อให้
ชาวโลกได้
รู
จั
กั
นอย่
างกว้
างขวางมากยิ่
งขึ้
ภาพประกอบโดย :
จามิ
กร ศรี
คำ
เจษฎาภรณ์
บั
วสาย
ธนศั
กดิ์
มงคลสิ
นธุ์
นั
นท์
นภั
ส น้
อยวิ
เศษ
ประสงค์
ไกรศั
กดาวั
ฒน์
ไมตรี
ตั
งคโณบล
เวชยั
นต์
ธราวิ
ศิ
ษฎ์
สุ
รเชษฐ อิ
นอั
ญชั
สุ
วิ
มล ยื
นยงค์
อดุ
ล ตั
ณฑโกศั
อภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
เอกชนะ วั
งทะพั
นธ์
เอกริ
นทร์
เอกอั
จฉริ
ยะวงศ์
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ฮี
ตเดื
อนสิ
บสอง
ฮี
ตเดื
อนสิ
บสอง หรื
อที่
รู
จั
กกั
นคื
อ “บุ
ญกฐิ
น”
เป็
นการท�
ำบุ
ญกฐิ
นถวายแด่
พระสงฆ์
เป็
นฮี
ตสุ
ดท้
าย เมื่
พระสงฆ์
อยู
จ�
ำพรรษาครบสามเดื
อนแล้
ว ญาติ
โยมผู
มี
จิ
ตศรั
ทธาก็
จะน�
ำผ้
ากฐิ
นไปถวาย เชื่
อว่
าการท�
ำบุ
ญกฐิ
นตาม
พุ
ทธวาจาพระพุ
ทธองค์
ตรั
สว่
า ได้
บุ
ญได้
กุ
ศลมาก ผู้
รั
บก็
ได้
อานิ
สงส์
ผู้
ถวายก็
ได้
อานิ
สงส์
เช่
นกั
นอกจากบุ
ญถวายผ้
ากฐิ
นแล้
ว ในฮี
ตสิ
บสอง
ตามความเชื่
อของชาวอี
สานยั
งมี
ค�
ำเรี
ยกชื่
อบุ
ญที่
แทรกอยู
ในฮี
ตเดื
อนสิ
บสองนี้
นั่
นคื
อ “บุ
ญอั
ฐะ” ซึ่
งเป็
นการถวาย
ปั
จจั
ยไทยทานเหมื
อนกั
บกฐิ
น จะต่
างกั
นก็
เพี
ยงแต่
ชื่
อ และ
อานิ
สงส์
ความเชื่
อที่
จะได้
รั
บเท่
านั้
น การท�
ำบุ
ญอั
ฐะมั
กจะท�
ในเทศกาลเดื
อนสิ
บสองนี้
นอกจากนี้
ในเดื
อนสิ
บสองยั
งมี
การท�
ำบุ
ญผ้
าป่
าด้
วยเช่
นกั