วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 29

ประเกื
อม
หลากลวดลาย หลายรู
ปทรง
ประเกื
อม
หรื
ประค�
แต ่
เดิ
มนั้
นเป ็
เครื่
องประดั
บสวมใส่
คอเพี
ยงอย่
างเดี
ยว มี
รู
ปทรง ๒ แบบ
คื
อแบบที่
คล้
ายหลอด เรี
ยกกั
นว่
า “จาร” มี
แบบเป็
ลั
กษณะลวดลายอั
กขระ และทรงกลม ที่
เรี
ยกว่
า “ประเกื
อม”
ซึ่
งการสวมใส่
เครื่
องประดั
บเงิ
นสมั
ยก่
อนเชื่
อว่
าเป็
สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ
ลั
กษณะในอดี
ตจะเป็
นการร้
อยจาร สลั
บกั
ประเกื
อม ภายหลั
งช่
างได้
คิ
ดประยุ
กต์
ดั
ดแปลงรู
ปร่
างให้
มี
ความหลากหลายมากขึ้
รู
ปทรงของประเกื
อมสามารถจ�
ำแนกได้
เป็
นทรงจาร
ทรงประเกื
อม (กลม) ทรงกระบอก ถุ
งเงิ
น และทรงที่
ท�
เลี
ยนแบบของใช้
และลั
กษณะของสั
ตว์
สิ่
งของ เช่
น ทรงมะเฟื
อง
ทรงแมงดาตั
วผู้
ทรงแมงดาตั
วเมี
ย ทรงแมงมุ
ม ทรงน�้
ำเต้
ทรงโอ่
ง เป็
นต้
น ส่
วนลวดลายของประเกื
อมนั้
นมี
หลากหลาย
อาทิ
เช่
น เกลี้
ยง (ไม่
มี
ลาย) มะยม บั
วคว�่
ำ บั
วหงาย ร่
างแห
ตากบ พระอาทิ
ตย์
ดอกพิ
กุ
ล ดอกจั
นทร์
ฯลฯ ทั้
งนี้
อาจขึ้
นกั
การคิ
ดจิ
นตนาการของช่
างแต่
ละคนด้
วย
การท�
ำเครื่
องประดั
บเงิ
นแต่
ละครั้
งต้
องพิ
ถี
พิ
ถั
ในการเลื
อกเม็
ดเงิ
นที
มี
คุ
ณภาพ และต้
องเตรี
ยมอุ
ปกรณ์
ให้
พร้
อม เช่
น ตาชั่
ง ตะเกี
ยงเป่
าแล่
น น�้
ำยาประสาน
เบ้
าหลอมเม็
ดเงิ
น รางเทเงิ
น แหนบ คี
มประเภทต่
างๆ ตะไบ
เหล็
กพั
บเงิ
นที่
ประดิ
ษฐ์
ขึ้
นเอง กรรไกร ค้
อน คชเวี
ย (แป้
ตี
ขึ้
นรู
ปประเกื
อม) เหล็
กม้
วนเส้
นเงิ
น เหล็
กแป้
นกดเส้
นเงิ
เหล็
กดุ
น ค้
อน เลื่
อยฉลุ
ถั
งน�้
ำเย็
น ฯลฯ ทั้
งนี้
ขึ้
นอยู่
กั
บว่
ตนก�
ำลั
งท�
ำงานใดอยู่
“การท�
ำเม็
ดประเกื
อมต้
องใช้
ความอดทนมาก
และต้
องละเอี
ยด คนท�
ำสื
บทอดเลยมี
น้
อย”
สนอง ขาวเครื
อ ศิ
ษย์
ครู
ป่
วน
เจี
ยวทอง กล่
าว
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...122
Powered by FlippingBook