วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 21

21
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
แม่
ฉวี
วรรณ พั
นธุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ดอกไม้
เที
ยน ๕ หรื
อ ๘ คู
) เหล้
าขาว ๑ ขวด ไข่
ไก่
ดิ
บ ๑ ฟอง
ผ้
าขาว ๑ ผื
น ผ้
าไหม ๑ ผื
น ค่
าคาย(ค่
าบู
ชาครู
) ตามแต่
ละ
หมอล�
ำก�
ำหนด การแสดงหมอล�
ำกลอนครั้
งหนึ่
งๆ ใช้
เวลา
นานตลอดทั้
งคื
นไปจนเกื
อบรุ
งเช้
าที่
เรี
ยกว่
า “บั้
นค่
อนสิ
แจ้
ง”
คื
อเวลาเกื
อบจะถึ
งเช้
าแล้
ว โดยทั่
วไปการน�
ำเสนอศิ
ลปะการ
ล�
ำมี
ขั้
นตอน ๕ ช่
วง คื
ช่
วงที่
๑ ล�
ำไหว้
พระบู
ชาครู
หมอล�
ำชายล�
ำก่
อน
แล้
วจึ
งต่
อด้
วยหมอล�
ำหญิ
ง เริ่
มด้
วยล�
ำไหว้
คุ
ณพระศรี
รั
ตนตรั
ย เทพยดา สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ทั้
งหลายให้
คุ้
มครองป้
องกั
ล�
ำร�
ำลึ
กถึ
งพระคุ
ณของคุ
ณครู
บาอาจารย์
ที่
ได้
สั่
งสอน
ลั
กษณะเช่
นนี
ถื
อเป็
นขนบของศิ
ลปิ
นเพลงร้
องพื้
นบ้
านไทย
ทุ
กประเภทที่
ปฏิ
บั
ติ
เช่
นนี้
ช่
วงที
๒ ล�
ำประกาศศรั
ทธา การล�
ำขั้
นตอนนี้
เป็
นการพรรณนาคุ
ณงามความดี
สลั
บกั
บขอบคุ
ณเจ้
าภาพงาน
ที่
ว่
าจ้
างหมอล�
ำมาแสดง หมอล�
ำแนะน�
ำตนเอง การล�
ำศรั
ทธา
ใช้
เวลาค่
อนข้
างนาน บางงานอาจใช้
เวลาถึ
ง ๒ ชั่
วโมง
หมอล�
ำจึ
งพิ
จารณาลั
กษณะของงานเพื่
อพรรณนาความ
ในสาระที่
เกี่
ยวข้
อง เป็
นการแสดงความรู
ภู
มิ
ปั
ญญาของ
หมอล�
ำ เช่
น หากเป็
นงานบวชพระ หมอล�
ำจะล�
ำเล่
าอานิ
สงส์
ของการบวช ล�
ำอ้
างความตามคติ
ค่
านิ
ยม ความยึ
ดมั่
ในพระพุ
ทธศาสนา เรื่
องราวที่
น�
ำมาเที
ยบเคี
ยงเป็
นเรื่
องราว
ของต�
ำนาน ชาดก นิ
ทานโบราณ แนวปฏิ
บั
ติ
ที่
สื
บทอดกั
นมา
แต่
โบราณ เป็
นต้
ช่
วงที่
๓ ล�
ำเกี้
ยว ล�
ำในยกนี้
หากเป็
นล�
ำที่
มี
หมอล�
ำชายและหมอล�
ำหญิ
ง การล�
ำมี
เนื้
อหาที่
มุ
งไปทางด้
าน
ความรั
กความใคร่
ชมโฉม ต้
องการเป็
นชี
วิ
ตคู่
ครอง โอ้
โลม
เย้
าแหย่
ถ้
อยค�
ำเนื้
อความของความหมายสองง่
ามสองแง่
ฝ่
ายหญิ
งอาจะตอบในเชิ
งขั
ดเขิ
นหรื
อตอบรั
บเห็
นด้
วย
ทั้
งนี้
ขึ้
นอยู
กั
บเนื
อเรื่
องที่
น�
ำพาไป หมอล�
ำที่
มี
คารมคมคาย
แก้
เกี้
ยวได้
ฉั
บพลั
นทั
นความ ทั
นความคิ
ดกั
นย่
อมเป็
นที่
นิ
ยม
ของผู
ชม การล�
ำเกี้
ยวนี้
แม่
ฉวี
วรรณ พั
นธุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เคยเล่
าให้
ผู
เขี
ยนฟั
งว่
าต้
นแหล่
งเกิ
ดอยู
ที่
จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
การล�
ำมุ
งใช้
ค�
ำกลอนมาเกี้
ยวพาราสี
ระหว่
างชาย–หญิ
โดยใช้
ผญา ค�
ำ “ผญา” นี้
มี
ลั
กษณะของการเกี้
ยวพาราสี
ด้
วยค�
ำคม ค�
ำเปรี
ยบเปรย ระหว่
างชาย–หญิ
ง เมื่
อหมอล�
น�
ำผญามาใช้
ในการล�
ำ มี
หมอล�
ำ ๒ คน ระหว่
างหมอล�
ำชาย
I...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...122
Powered by FlippingBook