วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 17

17
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
หมอล�
ำพื้
น หมอล�
ำกลอน
ศิ
ลปะของผู้
ช�
ำนาญการล�
เอกลั
กษณ์
ทางวั
ฒนธรรมเป็
นส่
วน
ส�
ำคั
ญที่
สะท้
อนความเป็
นชาติ
ในสั
งคมและ
วั
ฒนธรรมไทยประกอบไปด้
วยวั
ฒนธรรม
ที่
หลากหลาย ทั้
งวั
ฒนธรรมหลั
กที่
คนไทย
ทุ
กคนยึ
ดถื
อร่
วมกั
น วั
ฒนธรรมระดั
ภู
มิ
ภาค และวั
ฒนธรรมเฉพาะกลุ
มชน
แต่
ละชาติ
พั
นธุ
ความต่
างและหลากหลาย
เหล่
านี้
ได้
ก่
อให้
เกิ
ดสี
สั
นทางวั
ฒนธรรม
ที่
ทรงไว้
ซึ่
งคุ
ณค่
า เกิ
ดความยอมรั
บใน
ความเป็
นเจ้
าของวั
ฒนธรรมนั้
นๆ ร่
วมกั
โดยรู
ถึ
งถิ่
นต ้
นแหล ่
งทางวั
ฒนธรรม
ศิ
ลปะการแสดงเป็
นเนื้
อหนึ่
งของวั
ฒนธรรม
ที่
บอกเล่
าเรื่
องราวต่
างๆ
ของวิ
ถี
ชุ
มชน
แสดงความเป็
นอั
ตลั
กษณ์
ที่
บ่
งบอกความ
เป็
นตั
วตนทั้
งในภาพรวมและภาพย่
อย
I...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...122
Powered by FlippingBook