วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 30

ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ทุ
กวั
นนี้
ช่
างเครื่
องเงิ
นในอ�
ำเภอเขวาสิ
นริ
นทร์
ที่
ท�
ำงานแบบดั้
งเดิ
มมี
จ�
ำนวนน้
อยลง เนื่
องด้
วยปั
จจั
ยหลาย
ประการทั้
งจากภาวะเศรษฐกิ
จที่
ท�
ำให้
คนสื
บทอดมี
น้
อย
เนื่
องจากใช้
เวลานานกว่
าจะได้
รายได้
กลั
บมา การท�
ำงาน
ต้
องใช้
ความอดทนสู
ง และการแข่
งขั
นกั
บเครื่
องประดั
บจาก
โรงงานที่
ผลิ
ตได้
จ�
ำนวนมาก
“มั
นมี
คุ
ณค่
า และมี
มู
ลค่
า ถ้
ารู
จั
กท�
ำ”
ค�
ำสะท้
อน
ที่
ตรงกั
นของครู
ช่
างเครื่
องประดั
บเงิ
น ป่
วน เจี
ยวทอง และ
ปั
ญญา บุ
ตรชาติ
ที่
เฝ้
าบอกแก่
ลู
กหลานรุ่
นหลั
ง เพื่
อให้
ศิ
ษย์
ตระหนั
กและมี
ความพิ
ถี
พิ
ถั
น ประณี
ตและใส่
หั
วใจในการ
ท�
ำงานฝี
มื
อ เพราะผู
เฒ่
าทั้
งสองมองเห็
นว่
า นั่
นคื
อ “ทางรอด”
ของการคงอยู
และสื
บทอดภู
มิ
ปั
ญญาอั
นทรงคุ
ณค่
านี้
ให้
อยู
กั
บลู
กหลานสื
บต่
อไปในวั
นข้
างหน้