วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 25

25
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
วิ
จิ
ตรช่
างศิ
ลป์
พั
ทธนั
นท์
โอษฐ์
เจษฎา
ประเกื
อม ตะเกา
มรดกชาวสุ
ริ
นทร์
มนุ
ษยชาติ
เรี
ยนรู
ธรรมชาติ
น�
ำธรรมชาติ
มาประยุ
กต์
ประดิ
ษฐ์
จนกลายเป็
นข้
าวของเครื่
องใช้
เป็
นเทคโนโลยี
ใหม่
ๆ เพื่
อการด�
ำรงอยู่
ของชี
วิ
แร่
เงิ
น แร่
ทอง คื
อทรั
พย์
ในดิ
นที่
มนุ
ษย์
รู
จั
น�
ำมาใช้
อย่
างช้
านาน ในแว่
นแคว้
นแดนไทยปรากฏ
หลั
กฐานว่
าผู
คนในถิ่
นนี้
รู
จั
กน�
ำแร่
ธาตุ
ธรรมชาติ
เหล่
านี้
มาเป็
นเครื่
องมื
อเครื่
องประดั
บต�
ำนานสิ
งหนวั
ติ
อั
นเก่
าแก่
ราวพุ
ทธศตวรรษที่
๑๔-๑๘ ได้
กล่
าวถึ
ง “ลาวจก” อั
นเป็
รากเหง้
าเผ่
าพั
นธุ
ของคนไทยสายหนึ่
ง ในต�
ำนาน
กล่
าวไว้
ว่
าลาวจกกลุ
มนี้
ได้
ใช้
บั
นไดเงิ
นไต่
ลงมาจาก
สรวงสวรรค์
เมื่
อมาสร้
างบ้
านเมื
องได้
น�
ำบั
นไดเงิ
นนั้
มาตี
เป็
นแท่
นรองนั่
ง และในเอกสารเรื
องค�
ำให้
การ
ขุ
นหลวงวั
ดประดู
ทรงธรรม สมั
ยสุ
โขทั
ย ยั
งกล่
าวถึ
ร้
านรวงขายขั
นเงิ
น ผอบ ตลั
บ ก�
ำไลมื
อ ฯลฯ ในยุ
คนั้
หลั
กฐานเหล่
านี้
สะท้
อนถึ
งคุ
ณค่
าและมู
ลค่
าของแร่
เงิ
ที่
คนรู้
จั
กมานาน
I...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...122
Powered by FlippingBook