วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 27

27
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
“แซนสน็
อบ” พิ
ธี
ไหว้
ครู
ของช่
างเครื่
องเงิ
แซนสน็
อบ
คื
อพิ
ธี
ไหว้
ครู
ของช่
างเครื่
องประดั
เงิ
นชาวสุ
ริ
นทร์
ค�
ำว่
“แซน”
หมายถึ
งการเซ่
นส่
วน
“สน็
อบ”
คื
อชื่
เรี
ยกเครื่
องปั๊
มลมเพื่
อเป่
าหลอมเงิ
น เป็
นภาษาเขมรถิ่
นไทย
นั
ยคื
อแทนเครื่
องมื
ออุ
ปกรณ์
ในการท�
ำเครื่
องประดั
บอั
นเป็
เสมื
อนครู
และเป็
นเครื่
องมื
อเลี้
ยงชี
พที่
ทุ
กคนต้
องให้
ความเคารพ
และส�
ำนึ
กในบุ
ญคุ
“ในหนึ่
งปี
พวกเราต้
องมาไหว้
ครู
กั
นทุ
กคน”
สนอง ขาวเครื
อ ช่
างตี
ประเกื
อม ย่
างวั
ย ๕๐ กล่
าว ในพิ
ธี
แซนสน็
อบ ซึ่
งจั
ดในช่
วงวั
นแซนโฎนตา (ไหว้
บรรพบุ
รุ
ษ) ของ
ชาวไทยเชื้
อสายเขมร วั
นนี้
ถื
อเป็
นวั
นส�
ำคั
ญที่
ลู
กหลานทุ
กคน
ต้
องกลั
บบ้
านมาไหว้
ผี
ปู
ย่
า ศิ
ษย์
ผู
ร�่
ำเรี
ยนวิ
ชาท�
ำเครื่
องประดั
บเงิ
ต้
องกลั
บมาไหว้
เครื่
องมื
อช่
างที่
บ้
านของครู
ผู
สอนตนเอง และ
ยั
งคงสื
บทอดจนถึ
งปั
จจุ
บั
เครื่
องประดั
บเงิ
นในอดี
ตนั้
นถื
อว่
าเป็
นเครื่
องประดั
ที่
มี
ความศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ปั
จจุ
บั
นในยามที่
เด็
กเล็
กขวั
ญผวา ผู้
เฒ่
ผู
แก่
ยั
งคงน�
ำสร้
อยเงิ
น หรื
อเหรี
ยญเงิ
นเก่
าๆ มาร้
อยเป็
สร้
อยคอให้
ลู
กหลานเพื่
อป้
องกั
นสิ่
งไม่
ดี
มิ
ให้
มารบกวน
แม ้
ว ่
าโลกจะมี
เทคโนโลยี
เพื่
อช ่
วยอ�
ำนวย
ความสะดวกให้
แก่
งานช่
างฝี
มื
ออย่
างหลากหลายรู
ปแบบ
ช่
างเครื่
องเงิ
นหลายคนได้
เปลี่
ยนแปลงรู
ปแบบการผลิ
เพื่
อให้
ทั
นต่
อความต้
องการของตลาด ณอ�
ำเภอเขวาสิ
นริ
นทร์
ยั
งคงมี
กลุ่
มช่
างเครื่
องประดั
บเงิ
นที่
สื
บทอดรั
กษาภู
มิ
ปั
ญญา
ดั้
งเดิ
มไว้
เป็
นงานฝี
มื
อในทุ
กขั้
นตอน อี
กทั้
งได้
คิ
ดปรั
บประยุ
กต์
เครื่
องมื
อเครื่
องใช้
เพื่
อช่
วยทุ
นแรงในการท�
ำงานหากแต่
ยั
งคง
รั
กษาจิ
ตวิ
ญญาณของชิ้
นงานท้
องถิ่
นไม่
จื
ดจาง
I...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...122
Powered by FlippingBook