วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 12

12
ฮี
ตเดื
อนแปด
ฮี
ตเดื
อนแปด คื
อ “บุ
ญเข้
าพรรษา” เป็
นเดื
อน
ที่
ส�
ำคั
ญทางพระพุ
ทธศาสนา พระสงฆ์
และญาติ
โยมจะ
เตรี
ยมเข้
าพรรษา ในวั
นขึ้
น ๑๔ ค�่
ำ หรื
อ ๑๕ ค�่
ำ โดยปั
กวาดเสนาสนะ และซั
กถู
จี
วร เป็
นต้
น ส่
วนญาติ
โยมก็
จะจั
จตุ
ปั
จจั
ยไทยทาน เครื่
องใช้
สิ่
งของจ�
ำเป็
นของพระสงฆ์
แล้
วน�
ำสิ่
งของเหล่
านั้
นมาถวายพระสงฆ์
ส�
ำหรั
บพิ
ธี
กรรม
เกี่
ยวกั
บการเข้
าพรรษาในภาคอี
สานก็
เหมื
อนและคล้
ายคลึ
กั
บภาคกลาง ภาคเหนื
อ และภาคใต้
จุ
ดเด่
นที่
เป็
นการจั
ดงานในช่
วงเทศกาลเข้
าพรรษา
ที่
รู้
จั
กกั
นอย่
างกว้
างขวาง ก็
คื
อ การแห่
เที
ยนเข้
าพรรษา ซึ่
ถื
อเป็
นพิ
ธี
กรรมที่
มี
การส่
งเสริ
มจนกลายเป็
นงานยิ่
งใหญ่
ระดั
บประเทศ ดั
งกรณี
งานแห่
เที
ยนเข้
าพรรษา จั
งหวั
อุ
บลราชธานี
ก็
เป็
นกิ
จกรรมที่
เป็
นส่
วนหนึ่
งของฮี
ตเดื
อนแปด
เช่
นกั
I...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...122
Powered by FlippingBook