วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 9

9
ฮี
ตเดื
อนห้
ฮี
ตเดื
อนห้
า เป็
นเดื
อนเริ่
มต้
นปี
ใหม่
ของไทย
แต่
โบราณที่
เรี
ยกว่
า “สงกรานต์
” โดยจะมี
การเล่
นน�้
ก่
อพระเจดี
ย์
ทราย บ้
างก็
มี
การขนทรายเข้
าวั
ด ซึ่
งใน
วิ
ถี
วั
ฒนธรรมอี
สานแต่
เดิ
มบางที
ก็
เรี
ยกว่
า “บุ
ญสรงน�้
ำ”
ซึ่
งจะมี
การประกอบพิ
ธี
สรงน�้
ำสิ่
งมงคลต่
างๆ อาทิ
สรงน�้
พระพุ
ทธรู
ป สรงน�้
ำพระธาตุ
สรงน�้
ำพระสงฆ์
สรงน�้
ผู
หลั
กผู
ใหญ่
ผู
อาวุ
โส สรงน�้
ำเครื
องค�้
ำของคู
ณสิ่
งบู
ชาทั
งหลาย
เป็
นต้
น เชื่
อว่
าเป็
นการปฏิ
บั
ติ
ที่
จะน�
ำมาซึ่
งความสวั
สดี
มี
ชั
ปราศจากทุ
กข์
โศกโรคภั
ยและอุ
ปสรรคอั
นตรายต่
างๆ ได้
มู
ลเหตุ
ของการประกอบพิ
ธี
ตามฮี
ตเดื
อนห้
านั
พบว่
าเป็
นวั
นขึ้
นปี
ใหม่
ซึ่
งจะต้
องเริ่
มต้
นชี
วิ
ตด้
วยการ
ท�
ำบุ
ญให้
ทาน และน�
ำสิ่
งของเครื่
องบู
ชาที่
ตนเองศรั
ทธานั้
มาท�
ำความสะอาด อั
นจะช่
วยขั
บไล่
สิ่
งอั
ปมงคล และ
เสนี
ยดจั
ญไรออกไปจากบ้
านเรื
อนและชี
วิ
ตของตนได้
I...,II,1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...122
Powered by FlippingBook