วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 7

7
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ฮี
ตเดื
อนยี่
ฮี
ตเดื
อนยี่
หรื
อจารี
ตเดื
อนที่
สอง บ้
างก็
เรี
ยกว่
“บุ
ญคู
ณลาน” หรื
อบางถิ่
นเรี
ยกว่
า “บุ
ญกุ้
มข้
าวใหญ่
” เป็
เดื
อนที่
ชาวบ้
านได้
เก็
บเกี่
ยวข้
าวเรี
ยบร้
อยแล้
ว ในเดื
อนนี้
จะมี
การท�
ำบุ
ญและพิ
ธี
กรรมเกี่
ยวกั
บข้
าวหลายอย่
าง ซึ่
งถื
เป็
นจารี
ตที่
ยึ
ดถื
อสื
บทอดต่
อกั
นมายาวนาน
ส�
ำหรั
บบุ
ญคู
ณลานนั้
นเป็
นพิ
ธี
ที่
ชาวนาได้
เก็
เกี่
ยวข้
าวเสร็
จ แล้
วน�
ำมานวดที่
ลานนวดข้
าว เสร็
จจากนั้
นก็
น�
ำเอาข้
าวมากองรวมกั
นให้
สู
ง เรี
ยกว่
า “คู
ณลาน” ก่
อนน�
ำไป
เก็
บในยุ
งก็
จะท�
ำพิ
ธี
บริ
เวณลานข้
าว ด้
วยการเรี
ยกญาติ
พี่
น้
อง
ให้
มาร่
วมท�
ำบุ
ญ นิ
มนต์
พระสงฆ์
มาเจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
ถวาย
ภั
ตตาหาร จากนั้
นจึ
งเลี้
ยงญาติ
มิ
ตรที่
มาร่
วมงาน ในพิ
ธี
นี
พระสงฆ์
จะอนุ
โมทนา ประพรมน�้
ำพระพุ
ทธมนต์
ให้
แก่
ญาติ
มิ
ตรผู
มาร่
วมพิ
ธี
ตลอดจนน�
ำไปประพรมลานข้
าว ทุ
งนา
วั
ว ควาย และเจ้
าของนา เพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคลต่
อไป บางแห่
จะมี
การท�
ำพิ
ธี
สู่
ขวั
ญข้
าวด้
วย
ส่
วนบุ
ญกุ
มข้
าวใหญ่
ที่
เป็
นจารี
ตหนึ่
งในฮี
ตเดื
อนยี่
นั้
น ชาวบ้
านจะน�
ำข้
าวเปลื
อกมากองรวมกั
นเป็
นกุ
ม (กองเป็
พะเนิ
นสู
ง) เรี
ยกในภาษาถิ่
นว่
า “กุ
มข้
าวใหญ่
” โดยกองรวมกั
ที่
บริ
เวณศาลากลางบ้
านหรื
อศาลาโรงธรรม กลางคื
นจะมี
การนิ
มนต์
พระสงฆ์
มาเจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
รั
บศี
ล ฟั
งเทศน์
ในการเทศน์
นั้
นพระสงฆ์
จะยกเอาอานิ
สงส์
ผลแห่
งการรู
บุ
ญคุ
ณของข้
าวมาเป็
นอุ
ทาหรณ์
ให้
ชาวบ้
านได้
ประดั
บสติ
ปั
ญญา จากนั้
นอาจมี
มหรสพสมโภชก็
ได้
ตอนเช้
าก็
จะมี
การ
ถวายภั
ตตาหารพระสงฆ์
แล้
วถวายข้
าวเปลื
อกให้
เป็
นสมบั
ติ
ของวั
ดด้
วย การท�
ำบุ
ญกุ
มข้
าวใหญ่
ชาวบ้
านถื
อว่
าได้
กุ
ศลแรง
จึ
งนิ
ยมท�
ำกั
นในวงกว้
างเป็
นประจ�
ำทุ
กปี
มาจนถึ
งปั
จจุ
บั
ส�
ำหรั
บมู
ลเหตุ
ของฮี
ตเดื
อนยี่
นั้
นเพื่
อเป็
นกุ
ศล
ส่
งให้
ในปี
ต่
อไปจะได้
ผลผลิ
ตข้
าวเพิ่
มขึ้
นอี
กเรื่
อยๆ เรี
ยกว่
“คู
ณให้
ใหญ่
ให้
สู
งขึ้
น” เพราะค�
ำว่
า “คู
ณ” ซึ่
งเที
ยบกั
บค�
ำว่
“คู
ณ” ที
แปลว่
าทวี
คู
ณ และมี
ความหมายที่
เชื่
อมโยงกั
บค�
ในภาษาถิ่
นอี
สานว่
า “ค�้
ำคู
น” ซึ่
งหมายถึ
งการค�้
ำจุ
น เสริ
มส่
ให้
เกิ
ดความเป็
นสิ
ริ
มงคลยิ่
งขึ้
นด้
วย
I,II,1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...122
Powered by FlippingBook