วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 8

ฮี
ตเดื
อนสี่
ฮี
ตเดื
อนสี่
เป็
นเดื
อนฟั
งเทศน์
มหาชาติ
หรื
อภาษาถิ่
เรี
ยกว่
า “บุ
ญพระเวสส์
” คื
อการฟั
งเทศน์
เรื่
องราวเกี่
ยวกั
พระโพธิ
สั
ตว์
เมื่
อครั้
งเสวยพระชาติ
เป็
น “พระเวสสั
นดร” มี
ปรากฏอยู
ในอรรถถาชาดกเรื่
อง “เวสสั
นดรชาดก” ซึ่
งถื
เป็
น “มหาชาติ
” เพราะเป็
นพระชาติ
สุ
ดท้
ายของพระโพธิ
สั
ตว์
ก่
อนที่
จะมาเป็
นพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
าในยุ
คปั
จจุ
บั
พิ
ธี
กรรมในงานบุ
ญพระเวสส์
ชาวบ้
านจะมารวมกั
ที่
ศาลาโรงธรรม พร้
อมด้
วยดอกไม้
ธู
ปเที
ยนบู
ชาที่
จั
ดให้
ครบพั
นชิ้
นเรี
ยกว่
า “บู
ชาคาถาพั
น” มี
การปลู
กหออุ
ปคุ
ตใน
บริ
เวณพิ
ธี
เพื่
อป้
องกั
นภู
ตผี
ปี
ศาจมาขั
ดขวางและท�
ำลายพิ
ธี
ในช่
วงบ่
าย ชาวบ้
านจะจั
ดขบวนแห่
พระเวสส์
เข้
าเมื
อง รวมทั้
เก็
บดอกไม้
มาบู
ชาด้
วย นอกจากนี้
ยั
งมี
การจั
ดท�
ำแผ่
นผ้
าที่
เรี
ยกว่
า “ผ้
าพระเวสส์
” ซึ่
งชาวบ้
านจะช่
วยกั
นถื
อเป็
นริ
วขบวน
เพื่
อแห่
รอบศาลาโรงธรรมก่
อนที่
จะน�
ำไปขึ
งไว้
ตามเสาภายในงาน
ช่
วงเวลากลางคื
นก็
จะมี
การฟั
งเทศน์
มหาชาติ
ในแต่
ละกั
ณฑ์
ตลอดทั
งคื
น ทั้
งนี้
การเทศน์
มหาชาติ
นั้
น จะเทศน์
ต่
อกั
ไปตั้
งแต่
ต้
นจนจบ หรื
อต้
องเทศน์
ให้
จบภายในวั
นเดี
ยว ซึ
ผู
เข้
าร่
วมพิ
ธี
มี
ความเชื่
อว่
าถ้
าฟั
งเทศน์
จนจบครบทั้
ง ๑๓ กั
ณฑ์
จะได้
บุ
ญกุ
ศลแรงกล้
ฮี
ตเดื
อนสาม
ฮี
ตเดื
อนสาม เป็
นเดื
อนที่
ชาวบ้
านเก็
บเกี่
ยว
ข้
าวเสร็
จและน�
ำข้
าวขึ้
นยุ
งฉางเรี
ยบร้
อยแล้
ว ก็
จะมี
การน�
ำเอา
ข้
าวมาท�
ำอาหารเพื่
อถวายเป็
นพุ
ทธบู
ชา ซึ่
งบุ
ญเดื
อนสามนี้
เรี
ยกกั
นอี
กชื่
อหนึ
งว่
า “บุ
ญข้
าวจี่
” เพราะจะน�
ำข้
าวที่
ได้
มา
ซึ่
งเป็
นข้
าวเหนี
ยวมานึ่
งให้
สุ
ก แล้
วน�
ำมาปั
นเป็
นก้
อนขนาด
เท่
าก�
ำมื
อ เสี
ยบไม้
ย่
างไฟให้
สุ
กจนเกรี
ยม ทาด้
วยไข่
บ้
างก็
เอาน�้
ำอ้
อยยั
ดใส่
ไว้
ข้
างในด้
วย น�
ำไปใส่
บาตรถวายพระสงฆ์
สามเณรถื
อว่
าได้
บุ
ญมาก
มู
ลเหตุ
ของการประกอบพิ
ธี
ฮี
ตเดื
อนสามนั้
นพบว่
มาจากความเชื่
อทางพุ
ทธศาสนาในท้
องถิ่
น กล่
าวคื
อมี
เรื่
อง
เล่
าว่
า เนื่
องจากสมั
ยพุ
ทธกาล มี
หญิ
งคนหนึ่
งได้
ท�
ำข้
าวจี่
ไปถวายพระพุ
ทธเจ้
า โดยนางเองก็
คิ
ดว่
าเป็
นอาหารที่
ดู
ต�่
ำต้
อย แต่
เนื่
องจากนางไม่
มี
สิ่
งใดมาถวาย ท�
ำได้
แต่
เพี
ยง
ข้
าวจี่
เท่
านั้
น แต่
พระพุ
ทธองค์
หยั่
งรู้
จิ
ตใจของนางได้
จึ
งทรง
ฉั
นข้
าวจี่
ท�
ำให้
นางนั้
นเกิ
ดความปี
ติ
ดี
ใจมาก และการถวาย
ข้
าวจี่
ในคราวนั้
นก็
ส่
งผลให้
นางได้
รั
บอานิ
สงส์
ผลบุ
ญมาก
เรื่
องราวดั
งกล่
าวยั
งคงอยู
ในการรั
บรู
ของชาวอี
สาน ด้
วย
เหตุ
นี้
การน�
ำเอาข้
าวจี่
ไปถวายพระในช่
วงเทศกาลบุ
ญเดื
อน
สามนั้
นก็
ยั
งคงถื
อปฏิ
บั
ติ
กั
นอยู
ในหลายชุ
มชนมาจนทุ
กวั
นนี้
I,II,1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...122
Powered by FlippingBook