วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 89

ประติ
มากรรมโนรากำ
�ลั
งร่
ายรำ
�ท่
าต่
อตั
วที่
มี
ขนาดเท่
าครึ่
ตั้
งอยู่
หน้
าพิ
พิ
ธั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา หั
นหน้
าไปทางสะพานติ
ณสู
ลานนท์
I...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...IV
Powered by FlippingBook