วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 87

87
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ในศิ
ลปะแขนงนี้
สามารถน�
ำไปประกอบอาชี
พได้
และได้
เป็
นวิ
ทยากรให้
ความรู
กั
บประชาชนที่
เข้
ามาศึ
กษาดู
งาน
จากสถานที่
ต่
างๆ ซึ่
งก็
มี
กลุ่
มเด็
ก นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา และ
ประชาชนทั่
วไปต่
างแวะเวี
ยนเข้
ามาเรี
ยนรู
การแกะหนั
อยู่
เป็
นประจ�
นอกจากจะมี
การถ่
ายทอดศิ
ลปะการแกะหนั
ในวงกว้
างแล้
ว ครู
สมพงษ์
ยั
งได้
ถ่
ายทอดการแกะหนั
งให้
กั
ลู
กชายของครู
ด้
วย เพื่
อจะได้
เป็
นหนึ่
งในคนรุ
นใหม่
ที่
เห็
ในคุ
ณค่
าและความส�
ำคั
ญของศิ
ลปะการแกะหนั
ง ซึ่
งเป็
มรดกตกทอดจากบรรพบุ
รุ
ษ นี่
ถื
อเป็
นเจตนาการสื
บทอด
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
น จากบรรพบุ
รุ
ษสู
ลู
กหลานของชาวใต้
ทุ
กวั
นนี้
“ครู
สมพงษ ์
ชู
จิ
ต”
ยั
งคงแกะหนั
งด ้
วย
ความมุ
งมั่
นเพื่
อสื
บสานภู
มิ
ปั
ญญาบรรพชน ให้
ศิ
ลปะ
การแกะหนั
งหยั่
งรากเป็
นศาสตร์
และศิ
ลป์
อี
กแขนงหนึ่
ที่
ยั
งคงอยู่
ตลอดไป
ส่
งต่
อมรดกภู
มิ
ปั
ญญาสู
ลู
กหลาน
ปั
จจุ
บั
นครู
สมพงษ์
ได้
ก่
อตั้
“กลุ
มแกะรู
หนั
งตะลุ
งหน้
าถ�้
ำพระ”
บริ
เวณหน้
าถ�้
ำพระเขาชั
ยสน
หมู
๓ ต�
ำบลเขาชั
ยสน อ�
ำเภอเขาชั
ยสน จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง ตั้
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่
อเป็
นการอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมประเพณี
ท้
องถิ่
นที่
สะท้
อนถึ
งการด�
ำรงชี
วิ
ตในด้
านต่
างๆ ไม่
ว่
จะเป็
นเรื่
องของอาชี
พ รายได้
ความเป็
นอยู
ศาสนา รวมไปถึ
ความเชื่
อและวั
ฒนธรรม เพื่
อให้
ศาสตร์
การแกะหนั
งนี้
ยั
งคงอยู
และเพื
อเป็
นการส่
งเสริ
มให้
เยาวชนรุ
นใหม่
ๆ ที่
สนใจ
ได้
เรี
ยนรู
จากผู
ช�
ำนาญการแกะหนั
งโดยตรงซึ่
งครู
สมพงษ์
ได้
น�
ำความรู
ของตนมาถ่
ายทอดต่
อผู
ที่
สนใจโดยไม่
หวงวิ
ชา
เพราะครู
คิ
ดว่
า วิ
ชาการแกะหนั
งที่
ครู
ยึ
ดเป็
นอาชี
พหลั
กนั้
ได้
รั
บการถ่
ายทอดมาจากอาจารย์
ครู
จึ
งต้
องการที่
จะถ่
ายทอด
ต่
อไป โดยกลุ
มแกะรู
ปหนั
งตะลุ
งหน้
าถ�
ำพระไม่
เพี
ยงแต่
จะเป็
นกลุ
มอาชี
พที
ผลิ
ตสิ
นค้
าคุ
ณภาพออกสู
ชุ
มชนเท่
านั้
แต่
ทางกลุ
มยั
งได้
ฝึ
กหั
ดอาชี
พให้
กั
บผู
ที่
สนใจ และมี
ใจรั
I...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...IV
Powered by FlippingBook