วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 93

93
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ฐานที่
มั่
นวั
ฒนธรรมใต้
สถาบั
นฯ ได้
พั
ฒนาและด�
ำเนิ
นงานมาอย่
างต่
อเนื่
อง
จนเป็
นที่
รู
จั
กและยอมรั
บของทั้
งชาวไทยและชาวต่
างประเทศ
โดยเฉพาะในภู
มิ
ภาคอาเซี
ยนท�
ำให้
ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ทาง
สถาบั
นฯ ได้
รั
บรางวั
ลดี
เด่
“ประเภทแหล่
งท่
องเที่
ยว
ทางวั
ฒนธรรมและโบราณสถาน”
จากการจั
ดประกวด
รางวั
ลอุ
ตสาหกรรมท่
องเที่
ยวไทย ต่
อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๔๘
ก็
ได้
รั
บรางวั
“หน่
วยงานดี
เด่
นของชาติ
สาขาเผยแพร่
เกี
ยรติ
ภู
มิ
ของไทย”
และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
รั
บรางวั
ลดี
เด่
“ประเภทแหล่
งท่
องเที่
ยวนั
นทนาการเพื่
อการเรี
ยนรู
จาก
การจั
ดประกวดรางวั
ลอุ
ตสาหกรรมท่
องเที่
ยวไทย ครั้
งที่
ซึ่
งถื
อเป็
นความภาคภู
มิ
ใจที่
ได้
ท�
ำหน้
าที่
ในการเป็
นศู
นย์
กลาง
การเรี
ยนรู
ทางศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมภาคใต้
และการเป็
แหล่
งท่
องเที่
ยวทางวั
ฒนธรรมที่
ส�
ำคั
นอกจากพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เพื่
อการเรี
ยนรู
เรื่
องราว
วั
ฒนธรรมของภาคใต้
แล้
ว ทางสถาบั
นฯยั
งมี
ห้
องพั
กไว้
บริ
การนั
กท่
องเที่
ยว ห้
องสั
มมนา และร้
านขายสิ
นค้
าพื้
นเมื
อง
เช่
น หั
ตถกรรมกระจู
ด หั
ตถกรรมปาหนั
น หั
ตถกรรมย่
านลิ
เพา
ผ้
าทอเกาะยอ ผลิ
ตภั
ณฑ์
จากเปลื
อกหอย ผลิ
ตภั
ณฑ์
จาก
กะลามะพร้
าว เครื่
องเงิ
น เป็
นต้
น และจากจุ
ดชมวิ
วของ
สถาบั
นฯ เราจะสามารถมองเห็
นทั
ศนี
ยภาพที่
สวยงามของ
ทะเลสาบสงขลา มองเห็
นผู
คนที่
ก�
ำลั
งท�
ำมาหากิ
นบนท้
องทะเล
ที่
นี่
ถื
อเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
ภู
มิ
ปั
ญญา วั
ฒนธรรม รวมไปถึ
ความเชื่
อความศรั
ทธาด้
านต่
างๆ ของพี่
น้
องชาวปั
กษ์
ใต้
ได้
อย่
างรวดเร็
วและครบถ้
วนสมบู
รณ์
เป็
นอย่
างยิ่
ด้
วยความตั้
งใจในการเก็
บรวบรวมจั
ดหาวั
ตถุ
สิ่
งของ ความบรรจงในการตกแต่
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
รวมทั้
งการระดม
ภู
มิ
ปั
ญญาของผู
เชี่
ยวชาญในแต่
ละด้
านมาช่
วยในเชิ
วิ
ชาการ และการน�
ำเทคโนโลยี
ที่
เหมาะสมมาใช้
จึ
งท�
ำให้
สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษามิ
ใช่
เป็
นเพี
ยงสถาบั
นทางวิ
ชาการ
ในระดั
บสู
งเท่
านั้
น แต่
ที่
นี่
ได้
กลายเป็
นแหล่
งท่
องเที่
ยว
ทางวั
ฒนธรรมที่
ส�
ำคั
ญอี
กแห่
งหนึ่
งของประเทศไทย
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
หมู่
ที่
๑ บ้
านอ่
าวทราย ตำ
�บลเกาะยอ อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดสงขลา
โทร. ๐-๗๔๕๙-๑๖๑๑ ถึ
ง ๘
เวลาทำ
�การ
เปิ
ดให้
ผู
สนใจเข้
าชมทุ
กวั
ระหว่
างเวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
อั
ตราค่
าเข้
าชม
• ผู้
ใหญ่
๕๐ บาท
• นิ
สิ
ตนั
กศึ
กษา ๒๐ บาท
• เด็
ก ๑๐ บาท
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
มุ
มมองจากพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
บรรยากาศยามอาทิ
ตย์
อั
ศดง
ของทะเลสาบสงขลา
I...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...IV
Powered by FlippingBook