วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 91

91
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
อู่
วั
ฒนธรรมปั
กษ์
ใต้
ในพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา
ปั
จจุ
บั
นที
นี่
เป็
นหน่
วยงานราชการมี
ฐานะเที
ยบเท่
คณะวิ
ชาในสั
งกั
ดมหาวิ
ทยาลั
ยทั
กษิ
ณ ในเนื้
อที่
ประมาณ
๒๕ ไร่
บนยอดเขาบ้
านอ่
าวทราย เชิ
งสะพานติ
ณสู
ลานนท์
ท่
ามกลางบรรยกาศธรรมชาติ
และทั
ศนี
ยภาพอั
นงดงาม
และด้
วยท�
ำเลที่
ตั้
งซึ่
งเป็
นยอดเขาและไหล่
เขา จึ
งท�
ำให้
การออกแบบพื้
นที่
ใช้
สอยอาคารลดหลั่
นเป็
นชั้
นเป็
นเชิ
งได้
อย่
างสวยงาม ผนวกกั
บความพิ
ถี
พิ
ถั
นในการตกแต่
งด้
วย
สวนไม้
ดอกไม้
ประดั
บ ความประณี
ตในการออกแบบและ
ตกแต่
งอาคารต่
างๆ ตามแบบสถาปั
ตยกรรมภาคใต้
ทั้
อาคารหลั
งคาบลานอ
หลั
งคาปั้
นหยา และหลั
งคาจั่
โดยตั้
งแต่
แรกเริ่
มสถาปนาสถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
ปณิ
ธานหนึ่
งที่
ส�
ำคั
ญนั่
นก็
คื
“จะต้
องหาวิ
ธี
การให้
คน
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าของวั
ฒนธรรมพื้
นบ้
านอย่
างรวดเร็
กว้
างขวาง สั
มผั
สได้
จริ
งอย่
างเป็
นรู
ปธรรม”
ซึ่
งแนวทางดั
งกล่
าว
จึ
งท�
ำให้
เกิ
ด “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา” ขึ้
นเพื่
อเป็
นคลั
งข้
อมู
ที่
สมบู
รณ์
รวบรวมมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทั้
งที่
อยู
ในรู
ปวั
ตถุ
ของจริ
และสิ่
งที่
เป็
นภู
มิ
ปั
ญญาชาวบ้
านที่
จะต้
องรวบรวมในลั
กษณะ
หอเอกสาร และวรรณกรรมท้
องถิ่
น พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลป์
และ
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
า ด้
วยความส�
ำคั
ญดั
งกล่
าว พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา
จึ
งเกิ
ดขึ้
นและพั
ฒนาเคี
ยงคู
มาพร้
อมๆ กั
นกั
บสถาบั
ทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษาตั้
งแต่
เมื่
อเริ่
มจนกระทั่
งปั
จจุ
บั
ลั
กษณะ โ ดยทั่
ว ไ ปอาคา รภาย ใ นสถ าบั
ทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษาจะเป็
นกลุ
มอาคารสถาปั
ตยกรรมแบบ
ภาคใต้
อย่
างที่
ได้
กล่
าวมาแล้
ว โดยแต่
ละอาคารจะแบ่
งออก
เป็
นห้
องๆ เพื่
อแสดงเกี่
ยวกั
บประวั
ติ
ศาสตร์
และชาติ
พั
นธุ
โบราณวั
ตถุ
ที่
เกิ
ดจากภู
มิ
ปั
ญญาของคนในท้
องถิ่
น เครื่
องประดั
ศาตราวุ
ธที่
ใช้
กั
นในภาคใต้
เช่
น กริ
ช มี
ดชายธง มี
ดหางไก่
แสดงผ้
าทอพื้
นเมื
อง เช่
น ผ้
าทอพุ
มเรี
ยง ผ้
าทอปั
ตตานี
ห้
องแสดงกระต่
ายขู
ดมะพร้
าวรู
ปทรงต่
างๆ ที่
มี
รู
ปแบบหาชม
ได้
ยาก ห้
องแสดงการละเล่
นพื้
นเมื
อง เช่
น หนั
งตะลุ
ง โนรา
ลิ
เกป่
า ห้
องแสดงวิ
ถี
ชี
วิ
ตชาวใต้
เช่
น การแสดงการละเล่
และของเล่
นเด็
ก เช่
น การเล่
นซั
ดราว การเล่
นว่
าว ลู
กข่
าง
ห้
องแสดงประเพณี
การบวช ห้
องแสดงการรั
กษาพยาบาล
แบบโบราณ โดยแยกย่
อยการจั
ดแสดงในแต่
ละกลุ่
มอาคาร
เบื้
องต้
นได้
ดั
งนี้
อาคารนวมภู
มิ
นทร์
จั
ดแสดงข้
อมู
ลทางประวั
ติ
ศาสตร์
และโบราณคดี
เช่
น โบราณวั
ตถุ
ที่
เกิ
ดจากภู
มิ
ปั
ญญาของคนในท้
องถิ่
น และ
โบราณวั
ตถุ
ที่
แสดงว่
ามี
การติ
ดต่
อระหว่
างคนพื้
นเมื
องภาคใต้
กั
บกลุ่
มชนภายนอก เป็
นต้
หลั
งคาบลานอ
บ้
างก็
ว่
า บรานอร์
หรื
อหลั
งคามนิ
ลา ซึ
งเป็
นหลั
งคาที
มี
การการผสมผสานระหว่
าง
หลั
งคาจั
วและหลั
งคาปั
นหยา หลั
งคาแบบนี
ส่
วนใหญ่
พบอยู
ในจั
งหวั
ดปั
ตตานี
ตามเป็
นจริ
I...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...IV
Powered by FlippingBook