วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 92

92
กลุ่
มบ้
านหลั
งคาบลานอ
ที่
นี่
โดดเด่
นมากในการจั
ดแสดงเหล็
กขู
ด หรื
กระต่
ายขู
ดมะพร้
าวรู
ปทรงต่
างๆ ตลอดจนเครื
องมื
อและ
อุ
ปกรณ์
ที่
จะน�
ำเนื้
อมะพร้
าวมาใช้
ประโยชน์
นอกจากนี้
ยั
งมี
ผลิ
ตภั
ณฑ์
จากกะลามะพร้
าว เช่
น เครื่
องใช้
ในครั
วเรื
อน
เครื่
องดนตรี
(ซออู
) เป็
นต้
น รวมถึ
งจั
ดแสดงเครื่
องใช้
ช่
างไม้
ชนิ
ดต่
างๆ ด้
วย
กลุ่
มบ้
านหลั
งคาปั้
นหยา
จั
ดแสดงเครื่
องใช้
ที่
ท�
ำด้
วยโลหะและโลหะผสม
รวมถึ
งจั
ดแสดงเกี่
ยวกั
บประวั
ติ
พั
ฒนาการ การแพร่
กระจาย
ของศาสนาอิ
สลามในภาคใต้
และวิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวใต้
ที่
นั
บถื
อศาสนาอิ
สลาม การละเล่
นและดนตรี
พื้
นบ้
านภาคใต้
ด้
วยระบบมั
ลติ
มี
เดี
ย ที่
ส�
ำคั
ญๆ ได้
แก่
หนั
งตะลุ
ง โนรา
กาหลอ ลิ
เกป่
า เป็
นต้
กลุ่
มบ้
านหลั
งคาจั่
จั
ดแสดงประเพณี
การบวช และวิ
ถี
ชี
วิ
ตตั้
งแต่
เด็
กจนชรา โดยใช้
หุ
นเป็
นตั
วบอกเล่
าเรื่
องราว เช่
การลาบิ
ดามารดาไปบวช การโกนผม การแห่
นาค พิ
ธี
บวช
ภายในอุ
โบสถ และการออกบิ
ณฑบาตร เป็
นต้
I...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...IV
Powered by FlippingBook