วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 88

88
เมธาพร รั
งทะษี
นิ
ทั
ศน์
วั
ฒนธรรม
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา
สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
มองอั
ตลั
กษณ์
ปั
กษ์
ใต้
ผ่
านอดี
ต ปั
จจุ
บั
น สู่
อนาคต
“โอ่
โอ ปั
กษ์
ใต้
บ้
านเรา แม่
น�้
ำภู
เขาทะเลกว้
างไกล
อย่
าไปไหน กลั
บใต้
บ้
านเรา อย่
าไปไหน กลั
บใต้
บ้
านเรา”
เมื่
อนึ
กถึ
งแดนดิ
นด ้
ามขวานทองของไทยเมื่
อใด
หลายคนคงแว่
วเสี
ยงเพลงปั
กษ์
ใต้
บ้
านเรา ที่
ขั
บร้
องโดย
วงแฮมเมอร์
ขึ้
นมาในทั
นที
ไม่
เฉพาะท่
วงท�
ำนองที่
ติ
ดหู
เท่
านั้
น แต่
เนื้
อหาสาระร่
วมกั
บเครื่
องดนตรี
ก็
ยั
งบ่
งบอกถึ
วิ
ถี
ชี
วิ
ตและตั
วตนของคนใต้
ได้
เป็
นอย่
างดี
อย่
างไรก็
ตาม
การที่
จะท�
ำความเข้
าใจวิ
ถี
ชี
วิ
ต รวมไปถึ
งจิ
ตวิ
ญญาณ
วั
ฒนธรรมของปั
กษ์
ใต้
ในระยะเวลาอั
นสั้
นและครบถ้
วน
มากที่
สุ
ดนั้
นคงไม่
มี
สถานที่
อื่
นใดเหมาะสมไปกว่
“พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา”
I...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...IV
Powered by FlippingBook