วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 90

90
ก่
อเกี
ยรติ
ภู
มิ
ใต้
สู่
นานาอารยะ
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
มี
เป้
าหมายในการเป็
นศู
นย์
ข้
อมู
ลภาคใต้
ที่
มี
คุ
ณภาพ
สมบู
รณ์
แบบ และมี
มาตรฐานในระดั
บสู
ง รวมถึ
งการเป็
สถาบั
นชั้
นน�
ำในการศึ
กษาวิ
จั
ยและการประยุ
กต์
ใช้
ข้
อมู
เพื่
อพั
ฒนาผู
คนและสั
งคมในภาคใต้
อย่
างเหมาะสม นั่
นท�
ำให้
หลายๆ คนที่
อยากจะเข้
าใจถึ
งวิ
ถี
ชาวใต้
ต่
างมุ่
งหน้
ามาที่
นี่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
จั
ดตั้
งขึ้
นด้
วยแนวความคิ
ดและความเชื่
อพื้
นฐานที่
ว่
“สั
งคมและประเทศชาติ
จะเจริ
ญกว่
าคุ
ณภาพของประชากร
ไม่
ได้
และระดั
บคุ
ณภาพของประชากรก็
มี
อิ
ทธิ
พลของ
วั
ฒนธรรมพื้
นบ้
านเป็
นตั
วก�
ำหนด ไม่
ว่
าจะเป็
นพฤติ
กรรม
ค่
านิ
ยม ชี
วทั
ศน์
และโลกทั
ศน์
ทั้
งที่
เป็
นรู
ปธรรมและนามธรรม
ดั
งนั้
น การแก้
ปั
ญหาและพั
ฒนาสั
งคมจึ
งจ�
ำเป็
นอย่
างยิ่
งที่
ต้
องศึ
กษาวั
ฒนธรรมพื้
นบ้
าน แล้
วเลื
อกเฟ้
นเอามาใช้
พั
ฒนา
คุ
ณภาพของประชากรอย่
างถู
กต้
องเหมาะสม”
ประวั
ติ
การเริ่
มต้
นก่
อตั้
งสถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษานั้
มี
มาตั้
งแต่
เมื่
อครั้
งที่
วิ
ทยาลั
ยวิ
ชาการศึ
กษาได้
เปิ
ดวิ
ทยาเขต
ประจ�
ำภาคใต้
ขึ้
นที่
จั
งหวั
ดสงขลาใน พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื่
องจาก
นิ
สิ
ตที่
เรี
ยนจะต ้
องมี
กา รออกปฏิ
บั
ติ
ภาคสนามใน
“วิ
ชาคติ
ชนวิ
ทยา”
ที่
อ�
ำเภอสทิ
งพระและอ�
ำเภอระโนด
จั
งหวั
ดสงขลา ซึ่
งการลงพื้
นที่
นั้
นท�
ำให้
ได้
ข้
อมู
ลวั
ฒนธรรม
จ�
ำนวนมาก ทั้
งที
เป็
นวั
ตถุ
สมุ
ดข่
อย และข้
อมู
ลเรื่
องเล่
หรื
อมุ
ขปาฐะ เหล่
านั้
นถื
อว่
าเป็
นข้
อมู
ลที่
มี
ค่
ายิ่
ง จึ
งน�
ำไปสู่
การตั้
“ห้
องวรรณกรรมท้
องถิ่
นภาคใต้
และเกิ
ดโครงการ
“ศู
นย์
ส่
งเสริ
มภาษาและวั
ฒนธรรมภาคใต้
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘
และปลายปี
เดี
ยวกั
นนี้
เองก็
ได้
รั
บงบประมาณในการก่
อสร้
าง
“อาคารเรี
ยนไทยคดี
ศึ
กษา และศู
นย์
ส่
งเสริ
มภาษาและ
วั
ฒนธรรมภาคใต้
” โดยสร้
างขึ้
นในบริ
เวณมหาวิ
ทยาลั
ศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒจั
งหวั
ดสงขลา กระทั่
งแล้
วเสร็
จในพ.ศ. ๒๕๒๑
ต่
อมาทบวงมหาวิ
ทยาลั
ยได้
เห็
นชอบให้
ยกฐานะศู
นย์
ขึ้
นเป็
“สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา”
จากนั้
นได้
มี
การเตรี
ยมขยายงานของสถาบั
ทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา ซึ่
งในระหว่
างที่
โครงการเข้
าสู
การพิ
จารณานั้
สะพานติ
ณสู
ลานนท์
ที่
เชื่
อมระหว่
างเกาะยอกั
บแผ่
นดิ
นใหญ่
ได้
ก่
อสร้
างแล้
วเสร็
จ สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา ซึ่
งขณะนั้
“ศาสตราจารย์
สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
ด�
ำรงต�
ำแหน่
งผู
อ�
ำนวยการ
สถาบั
นฯ ได้
พิ
จารณาเห็
นว่
าจะต้
องย้
ายสถานที่
ตั้
งสถาบั
นฯ ไป
ยั
งที่
แห่
งใหม่
ที่
สามารถด�
ำเนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมได้
รอบด้
าน
โดยเฉพาะการตั้
ง “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา” ซึ่
งจะต้
องใช้
พื้
นที่
ในการด�
ำเนิ
นการมาก และจากการศึ
กษาก็
พบว่
าบริ
เวณเกาะยอ
เป็
นสถานที่
ที่
เหมาะสมที่
สุ
ด จึ
งได้
เลื
อกที่
นั่
นเป็
นที่
ตั้
การก่
อสร้
างพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
คติ
ชนวิ
ทยา สถาบั
ทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษาได้
มี
พิ
ธี
วางศิ
ลาฤกษ์
เมื่
อวั
นที่
๗ พฤศจิ
กายน
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติ
ณสู
ลานนท์
นายกรั
ฐมนตรี
ในขณะนั้
น เป็
นประธานประกอบพิ
ธี
เมื่
อการก่
อสร้
างแล้
วเสร็
จสถาบั
นฯ ก็
ได้
ย้
ายที่
ท�
ำการจาก
มหาวิ
ทยาลั
ยศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒมาอยู
ที่
เกาะยอในปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้
ท�
ำพิ
ธี
เปิ
ดอย่
างเป็
นทางการเมื่
อวั
นที่
๒๒ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
มารี
ได้
ทรงพระกรุ
ณาเสด็
จฯ เป็
นองค์
ประธาน
ในพิ
ธี
ชี
วทั
ศน์
หมายถึ
ง ทั
ศนะที
มองชี
วิ
ต หรื
อ การรู
จั
กตั
วตน ที
แท้
ของตั
วเราเอง พร้
อม
กำ
�หนดรู
ต่
อการเอาตั
วตนเข้
าไปเกี
ยวข้
องกั
บสรรพสิ
งทั
งปวงอย่
างถู
กต้
องตามเป็
นจริ
I...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...IV
Powered by FlippingBook