วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 86

86
ความส�
ำคั
ญของงานช่
างแกะหนั
งนั้
น จะอยู
ที่
การท�
ำตั
วหนั
งที่
สามารถสะท้
อนรู
ปลั
กษณะตั
วละคร
ในวรรณกรรมต่
างๆ ซึ่
งช่
างแกะหนั
งนอกจากจะต้
องมี
ความรู
ความช�
ำนาญทางช่
างแล้
ว ยั
งต้
องรู้
และเข้
าใจถึ
งวรรณกรรม
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บตั
วหนั
งแต่
ละตั
ว พร้
อมไปกั
บกรรมวิ
ธี
ในการ
แกะสลั
กหนั
ง จึ
งจะท�
ำให้
ผลงานออกมาสมบู
รณ์
และมี
คุ
ณค่
า และด้
วยความคิ
ดสร้
างสรรค์
ผนวกกั
บฝี
มื
อชั
นยอด
ครู
ได้
ต่
อยอดและพั
ฒนางานแกะสลั
กหนั
งเป็
นรู
ปสั
ตว์
ในวรรณคดี
ที
เป็
นมงคลเพื่
อใช้
ประดั
บตกแต่
งบ้
านจนกลาย
เป็
นสิ
นค้
าโอท๊
อปที่
ได้
รั
บรางวั
ลอย่
างมากมาย
ผลงานแกะหนั
งส�
ำหรั
บการประดั
บตกแต่
งสถานที่
ต่
อยอดจากความสามารถแกะหนั
งตะลุ
I...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...IV
Powered by FlippingBook