วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 85

85
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เนื่
องจากการแกะรู
ปหนั
งตะลุ
งจะมี
เอกลั
กษณ์
พิ
เศษ
ของช่
างแต่
ละคนแฝงอยู
เสมื
อนหนึ่
งลายมื
อที่
หาคน
ลอกเลี
ยนกั
นได้
ยาก ซึ่
งนายหนั
งหรื
อคนเล่
นหนั
งจะจ้
าง
ให้
ช่
างแกะรู
ปหนั
งเพื่
อน�
ำไปใช้
ในการแสดง โดยพิ
จารณา
ตามความชอบในเอกลั
กษณ์
ของช่
างแต่
ละคน ถื
อว่
าเป็
งานที่
ต้
องใช้
ความอดทนสู
ง ละเอี
ยดอ่
อน และใจรั
กต้
องใส่
ใจ
ทุ
กขั้
นตอน ซึ่
งครู
สมพงษ์
มี
สิ่
งเหล่
านั้
นอยู่
ครบถ้
วน
ส�
ำหรั
บขั้
นตอนการแกะหนั
งแบบดั้
งเดิ
มกั
ปั
จจุ
บั
นก็
ไม่
ต่
างกั
นมากนั
ก จะมี
ก็
แต่
รู
ปแบบตั
วหนั
งและ
การเพิ่
มสี
สั
นลงไป หรื
ออาจจะมี
การสร้
างรู
ปแบบมาตรฐานไว้
ซึ่
งสามารถคั
ดลอกส�
ำเนาไว้
ใช้
ได้
หลายๆ ครั้
ง เพื่
อเป็
นการ
ประหยั
ดเวลาในการสร้
างแบบ โดยพอจะสรุ
ปคร่
าวๆ ในขั้
นตอน
การแกะหนั
งได้
ดั
งนี้
เริ่
มจากการเตรี
ยมหนั
ง ซึ่
งหนั
งสั
ตว์
ที่
นิ
ยมน�
ำมา
แกะเป็
นตั
วหนั
งตะลุ
งจะมี
๒ อย่
าง คื
อ หนั
งวั
วและหนั
งควาย
เนื่
องจากหนั
งมี
ความเหนี
ยวและทนทานพอเหมาะ เมื่
อฟอก
แล้
วจะโปร่
งแสง ท�
ำให้
สามารถลงสี
สั
นได้
สวยงาม ไม่
มื
ดทึ
เมื่
อได้
หนั
งที่
ต้
องการแล้
วจะท�
ำการหมั
กไว้
๓ - ๔ วั
น เพื่
อให้
กรดจากน�้
ำหมั
กกั
ดหนั
งให้
ขาวและนิ่
ม จากนั้
นก็
ค่
อยล้
าง
และขู
ดขนสั
ตว์
ออก และล้
างด้
วยน�้
ำสะอาด แล้
วเอาไปขึ
กั
บกรอบไม้
เพื่
อผึ่
งให้
หนั
งค่
อยๆ แห้
ง จนกระทั่
งแห้
งสนิ
ก็
ท�
ำการตั
ดแต่
งรอบขอบหนั
งให้
สวยงาม ก่
อนที่
จะร่
างแบบ
และแกะหนั
งเป็
นรู
ปต่
างๆ ตามต้
องการ
ขบวนการและขั้
นตอนดั
งที่
กล่
าวในข้
างต้
นนั้
ครู
สมพงษ์
ได้
ปฏิ
บั
ติ
ซ�้
ำแล้
วซ�้
ำเล่
าจนช�
ำนาญ กระทั่
งมี
ผลงาน
ออกมาอย่
างต่
อเนื่
องพร้
อมทั้
งมี
รางวั
ลการั
นตี
ความเป็
นมื
ออาชี
ของครู
อยู
หลายรางวั
ล แต่
ที่
โดดเด่
น คื
อ รางวั
ลชนะเลิ
การประกวดภาพหนั
งแบบมี
ขนและไม่
มี
ขน ในงานประเพณี
เดื
อนสิ
บจั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช ปี
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓
รางวั
ลชนะเลิ
ศการประกวดภาพเอกลั
กษณ์
อั
นดามั
น และ
รางวั
ลช่
างหั
ตกรรมศิ
ลป์
ไทยยอดเยี่
ยมกลุ
มงานหนั
งในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็
นต้
I...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...IV
Powered by FlippingBook