วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 82

82
กมล แก้
วปลั่
ปราชญ์
ถิ
นไทย
สมพงษ์
ชู
จิ
เอกลั
กษณ์
ด้
านวั
ฒนธรรมทางภาคใต้
มี
หลากหลายแขนงหนึ่
งในนั้
นก็
คื
“หนั
งตะลุ
ง”
ซึ่
งเป็
นการแสดงมหรสพอย่
างหนึ่
งที่
ใช้
หนั
แกะเป็
นรู
ปตั
วละครต่
างๆ คี
บด้
วยไม้
ตั
อั
นเดี
ยว เชิ
ดภายในโรง โดยให้
แสงไฟส่
อง
ผ่
านตั
วหนั
ง สร้
างเงาให้
ปรากฏบนจอผ้
าขาว
ด้
านหน้
าโรง ประกอบกั
บเสี
ยงดนตรี
ปี
กลอง
ฆ้
องคู
ซึ
งผู
เชิ
ดหนั
งจะเป็
นผู
พากย์
เสี
ยงประกอบ
มหรสพจรรโลงใจเช่
นนี้
จะเกิ
ดขึ้
นไม่
ได้
เลย
หากปราศจากตั
วหนั
งที่
สวยงามโดยเฉพาะอย่
างยิ่
จากฝี
มื
อการแกะหนั
งของ
“สมพงษ์
ชู
จิ
ต”
ผู
สื
บทอด
ศิ
ลปหั
ตถกรรมการแกะหนั
งตะลุ
ง ที่
ต้
านทาน
กระแสนิ
ยมของยุ
คสมั
ยอย่
างไม่
ย่
อท้
ผู
แกะผื
นหนั
งสู
วั
ฒนธรรมตะลุ
I...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...IV
Powered by FlippingBook