วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 81

81
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
โนรายกมี
ผลงานด้
านการแสดงโนราที่
มี
ชื่
อเสี
ยงและเป็
นที่
รู
จั
กกั
นดี
แม้
ท่
านจะจากไปแล้
ก็
ตาม ด้
วยผลงานที่
ท่
านได้
สั่
งสมมาทั้
งชี
วิ
ต จนถื
อได้
ว่
เป็
นโนราชั้
นครู
คนหนึ่
งที่
ยากจะหาผู
ใดเสมอเหมื
อน
ด้
วยความที่
ท่
านรั
กการร�
ำโนราเป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจ แม้
ว่
ช่
วงบั้
นปลายจะไม่
ได้
ร�
ำโนราแสดงเป็
นเรื่
องเป็
นราว
แต่
ท่
านก็
เต็
มใจที่
จะร�
ำโนราสาธิ
ต เพื่
อให้
คนทั่
วไป
ได้
เห็
นการร�
ำโนราที
ถู
กต้
องตามแบบดั้
งเดิ
มของชาวภาคใต้
ซึ่
งนั่
นถื
อเป็
นการฝากฝั
งวั
ฒนธรรมโนราภาคใต้
เพื่
อให้
ลู
กหลานได้
สื
บทอดต่
อไป
เอกสารการอ้
างอิ
หนั
งสื
อชี
วิ
ตและผลงาน โนรายก ชู
บั
ว ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (โนรา) สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ภาคใต้
.
(๒๕๔๒). กรุ
งเทพฯ : มู
ลนิ
ธิ
สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
.
ฝากตำ�นานสานสื
บโนราห์
ศาสตร์
และศิ
ลป์
ในการสอนศิ
ษย์
ของโนรายกนั้
นั
บได้
ว่
าท่
านเป็
นผู
ที่
มี
ความเชี่
ยวชาญในศาสตร์
ด้
านต่
างๆ
ของโนราเป็
นอย่
างดี
ยิ่
ง เรี
ยกได้
ว่
าเป็
นอี
กผู
หนึ่
งที่
มี
ความรู
ความสามารถ ทั
งการแสดงและการถ่
ายทอดศิ
ลปะการร�
โนราให้
แก่
ผู
อื่
น ดั
งจะเห็
นได้
จากการที่
ท่
านได้
ถ่
ายทอด
ศิ
ลปะการร�
ำโนราให้
กั
บศิ
ษย์
ทั้
งในและนอกสถานศึ
กษาต่
างๆ
เป็
นเวลากว่
า ๕๐ ปี
ผลงานโดดเด่
นอี
กอย่
างของ โนรายกก็
คื
“การประพั
นธ์
บทโนราหรื
อการสร้
างวรรณกรรมโนรา”
ซึ่
งมี
ทั
งที่
เป็
นบทที่
ท่
านใช้
แสดงเองและประพั
นธ์
ให้
ผู
อื่
โดยวรรณกรรมโนราของโนรายกส่
วนใหญ่
จะมี
เนื้
อหา
เกี่
ยวกั
บคติ
คำ
�สอนต่
างๆ เพื่
อให้
ผู้
ชมได้
แง่
คิ
ดและนำ
�ไป
ปฏิ
บั
ติ
ได้
ในชี
วิ
ตประจำ
�วั
น สำ
�หรั
บรู
ปแบบคำ
�ประพั
นธ์
ส่
วนใหญ่
จะใช้
กลอนสุ
ภาพหรื
อกลอนแปด และกลอนสี่
นอกจากร�
ำโนราและเป็
นครู
สอนโนราแล้
ว ในชี
วิ
ของโนรายกยั
งเคยรั
บราชการเป็
นประโยชน์
แก่
ท้
องถิ่
หลายหน้
าที่
ด้
วยกั
น นอกจากเคยเป็
นต�
ำรวจดั
งที่
ได้
กล่
าว
มาแล้
ว ท่
านก็
ยั
งเคยเป็
นผู
ช่
วยผู
ใหญ่
บ้
าน ผู
ช่
วยก�
ำนั
นายทะเบี
ยนประจ�
ำต�
ำบล และเป็
นผู
สื่
อข่
าวประจ�
ำต�
ำบล
ถื
อเป็
นบุ
คคลที่
อุ
ทิ
ศตนเพื่
อสั
งคมอย่
างเต็
มเปี
ยม กระทั
โนรายกได้
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๘ สิ
งหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมอายุ
ได้
๘๓ ปี
๑๐ เดื
อน และงาน
พระราชทานเพลิ
งศพก็
ถู
กจั
ดขึ้
นอย่
างสมเกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
ณ วั
ดราษฏร์
บ�
ำรุ
ง อ�
ำเภอระโนด จั
งหวั
ดสงขลา
I...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...IV
Powered by FlippingBook