วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 80

80
เทริ
เป็
นเครื่
องประดั
บศี
รษะโนรา รู
ปมงกุ
ฎอย่
างเตี้
ย มี
กรอบหน้
า รู
ปแบบ
คล้
ายชฏา แต่
รู
ปทรงจะสั้
นกว่
า ทำ
�ด้
วยโลหะหรื
อไม้
ไผ่
สาน ตกแต่
งด้
วยการปั้
รั
กติ
ดเป็
นลวดลาย ลงรั
กปิ
ดทอง ตกแต่
งด้
วยกระจกสี
หรื
อวั
สดุ
อื่
นๆ
ผลงานการแสดงครั้
งสำ�คั
โนรายกได้
พยายามรั
กษาแบบแผนของโนรา
ดั้
งเดิ
มเอาไว้
อย่
างมั่
นคง โดยพยายามแทรกความรู
ความเข้
าใจเกี่
ยวกั
บโนราให้
แก่
ผู
ชม รวมทั้
งได้
สอน
ลู
กศิ
ษย์
ไว้
มากมาย ทั้
งยั
งช่
วยเหลื
อสั
งคมอยู
ตลอดมา
โดยเป็
นครู
สอนโนราให้
แก่
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษาและผู
ที่
สนใจในสถาบั
นการศึ
กษาอี
กหลายแห่
ง นอกจากนั้
ก็
ยั
งมี
ผลงานส�
ำคั
ญๆ ดั
งนี้
พ.ศ. ๒๕๐๓ รำ
�ให้
ทู
ตวั
ฒนธรรมของ ๒๕ ประเทศ
ชมที่
กรุ
งเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๘ รำ
�ถวายพระราชชนนี
ในพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช
ได้
รั
บพระราชทานเหรี
ยญที
ระลึ
ก และได้
รั
บเชิ
จากกรมศิ
ลปากรให้
ไปรำ
�ที่
โรงละครแห่
งชาติ
พร้
อมกั
บขุ
นอุ
ปถั
มภ์
นรากร และในครั้
งนี้
ได้
รั
บเกี
ยรติ
บั
ตรจากกรมศิ
ลปากร
และพระบรมวงศ์
เธอพระองค์
เจ้
า เฉลิ
มพลทิ
ฆั
มพร
ได้
ประทาน
เทริ
ให้
๑ ยอด
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้
รั
บเชิ
ญพร้
อมด้
วยโนรา อี
ก ๗ คณะ ไปรำ
�ใน
รายการ มหกรรมโนรา ที
สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
มหาวิ
ทยาลั
ยศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒ
I...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...IV
Powered by FlippingBook