วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 79

79
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
โนรายกได้
ฝึ
กโนราตั้
งแต่
อายุ
๘ ขวบ และได้
ฝึ
กกั
บ “โนราเลื่
อน พงศ์
ชนะ” กระทั่
งแยกออกไปตั้
งคณะ
ของตั
วเองตั้
งแต่
อายุ
๑๖ ปี
โดยช่
วงตั้
งคณะใหม่
ๆ นั้
น พอ
หน้
าแล้
งก็
น�
ำคณะไปแสดงในเขตจั
งหวั
ดภู
เก็
ตและพั
งงา
เป็
นประจ�
ำ เมื่
อหน้
าฝนก็
น�
ำคณะกลั
บพั
ทลุ
ง และช่
วงที่
ว่
างเว้
นจากการแสดงก็
ได้
ไปฝึ
กร�
ำท�
ำบทกั
บโนราวั
น (เฒ่
า)
นครศรี
ธรรมราช ซึ่
งฝึ
กอยู่
ประมาณ ๖ เดื
อนก็
ช�
ำนาญ และ
ได้
เข้
าพิ
ธี
ครอบเทริ
ด หรื
อพิ
ธี
ผู
กผ้
าใหญ่
กั
บโนราวั
น (เฒ่
า)
ด้
วย ซึ่
งถื
อเป็
นพิ
ธี
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
และมี
ความส�
ำคั
ญมากต่
อผู
ที่
มี
อาชี
พเป็
นโนรา โดยเฉพาะส�
ำหรั
บผู
ที่
จะเป็
นนายโรงโนรา
หรื
อหั
วหน้
าคณะโนราต่
อไป จากนั้
นโนรายกก็
กลั
บมาบวช
๑พรรษาและรั
บราชการต�
ำรวจตามล�
ำดั
บหลั
งออกจากราชการ
ก็
ร�
ำโนราหาเลี้
ยงชี
พแต่
เพี
ยงอย่
างเดี
ยว
ปกติ
การร�
ำโนราหากจั
ดขึ้
นเพื
อการชมในฐานะ
มหรสพจะเรี
ยกว่
“โนราร�
ำ”
แต่
ถ้
าคณะโนราเดิ
นทางไป
แสดงยั
งต่
างถิ่
นในลั
กษณะแสดงเร่
ไปเรื่
อยๆ จะเรี
ยกว่
“โนราเดิ
นโรง”
และโนราตั้
งแต่
๒ คณะมาแสดงประชั
ขั
นแข่
งกั
นก็
เรี
ยกว่
“โนราโรงแข่
ง”
ซึ่
งโนรายกเคยร�
ทั้
โนราโรงครู
โรงแข่
ง ไปจนถึ
งร�
ำสาธิ
ต และฝึ
กศิ
ษย์
ทั้
งในนามส่
วนตั
ว และในนามของสถาบั
นการศึ
กษา
เป็
นจ�
ำนวนมาก ทั้
งได้
ประพั
นธ์
บทกลอนโนราเพื่
อใช้
ประกอบการร�
ำมากมาย เช่
น “ธรรม-ในท่
าร�
ำ” “ละครของ
โลก” “เตื
อนไทย” “บทพราน” “บทเพลงกั
บเพลงโทน” เป็
นต้
โนราโรงครู
เป็
นพิ
ธี
กรรมที
มี
ความสำ
�คั
ญในวงการโนราเป็
นอย่
างยิ
ง ทั
งนี
เพราะ
เป็
นพิ
ธี
กรรมเพื
อเชิ
ญครู
หรื
อบรรพบุ
รุ
ษของโนรามายั
งโรงพิ
ธี
เพื
อรั
บการเซ่
นสั
งเวย
เพื่
อรั
บของแก้
บน และเพื่
อครอบเทริ
ดหรื
อผู
กผ้
าแก่
ผู้
แสดงโนรารุ่
นใหม่
ด้
วยเหตุ
ที
ต้
องทำ
�การเชิ
ญครู
มาเข้
าทรง (หรื
อมา “ลง”) ยั
งโรงพิ
ธี
จึ
งเรี
ยกพิ
ธี
กรรมนี
อี
กชื
อหนึ
คื
“โนราลงครู
I...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...IV
Powered by FlippingBook