วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 78

78
โนราห์
เอกลั
กษณ์
ใต้
“โนราห์
ศิ
ลปะการแสดงพื้
นถิ่
น ซึ่
งเป็
นอี
กหนึ่
เอกลั
กษณ์
ทางภาคใต้
โดยมี
แม่
บทท่
าร่
ายรํ
าอย่
างเดี
ยวกั
การแสดงละครชาตรี
ชาวใต้
เรี
ยกมโนราห์
สั้
นๆ ว่
“โนรา”
บ้
างก็
เขี
ยนว่
“มโนห์
รา”
ก็
มี
ทั้
งยั
งเชื่
อว่
าโนราเกิ
ดขึ้
นครั้
งแรกที่
หั
วเมื
องพั
ทลุ
แล้
วค่
อยๆ แพร่
ขยายไปยั
งหั
วเมื
องอื่
นๆ ของภาคใต้
กระทั่
มี
ศิ
ลปิ
นโนราที
มี
ชื่
อเสี
ยงสื
บทอดกั
นมา โดยเฉพาะโนรายก
ซึ่
งถื
อเป็
นบุ
คคลส�
ำคั
ญคนหนึ่
งของภาคใต้
ในฐานะศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (โนรา) ปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่
ผลงานด้
านโนราของท่
านก็
เป็
นที่
ประจั
กษ์
แก่
บุ
คคลทั่
วไป
และท่
านยั
งคงรั
กษาแบบแผนของโนราแบบดั้
งเดิ
มเอาไว้
ได้
เป็
นอย่
างดี
“โนรายก ชู
บั
ว”
หรื
“นายยก ชู
บั
ว”
นั้
ท่
านเป็
นบุ
ตร “นายเลิ
ศ นางเอี่
ยม ชู
บั
ว” เมื่
อย้
อนกลั
บไป
ในอดี
ต โนรายกเกิ
ดที่
บ้
านทะเลน้
อย อ�
ำเภอควนขนุ
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ซึ่
งเหตุ
ที่
ได้
ชื่
อว่
า “ยก” นั้
เนื่
องจากเมื่
อตอนที่
ท่
านเกิ
ด ท่
านเป็
นเด็
กที่
มี
สุ
ขภาพไม่
ค่
อย
จะแข็
งแรง บิ
ดามารดาและญาติ
พี่
น้
องต่
างก็
คิ
ดว่
าท่
าน
คงจะไม่
รอดชี
วิ
ตอย่
างแน่
นอน จึ
งได้
น�
ำท่
านห่
อด้
วยผ้
าขาว
เพื่
อจะน�
ำไปฝั
งแล้
ว แต่
เมื่
อข่
าวนี้
รู
ไปถึ
งตาชื่
อ “อ้
น” หรื
ที่
ชาวบ้
านรู
จั
กกั
นทั่
วไปในนามของ “โนราถั่
วเขี
ยว” ซึ
งเป็
โนราที่
มี
ชื่
อเสี
ยงมากคนหนึ่
งของจั
งหวั
ดพั
ทลุ
งในสมั
ยนั้
โนราถั่
วเขี
ยวจึ
งได้
บนบานกั
บครู
หมอตายาย
โนรา(เชื่
อกั
นว่
าเป็
นวิ
ญญาณของบรรพบุ
รุ
ษซึ่
งเป็
นที่
นั
บถื
ของโนรา) เพื่
อขอให้
หลานชายมี
ชี
วิ
ตรอด โดยได้
บนบาน
ไว้
ว่
า ถ้
ารอดชี
วิ
ตแล้
วจะให้
แสดงโนราสื
บทอดต่
อไป เพราะ
ตนเองแก่
มากแล้
วคงจะร�
ำโนราไปได้
อี
กไม่
นาน ดั
งนั้
เมื่
อหลานชายรอดชี
วิ
ต โนราถั่
วเขี
ยวจึ
งเชื่
อว่
า เป็
นเพราะ
อ�
ำนาจของครู
หมอตายายโนราได้
ช่
วยชี
วิ
ตไว้
ด้
วยเหตุ
นี้
เอง
โนราถั่
วเขี
ยวจึ
งตั้
งชื่
อหลานชายว่
า “ยก” หมายถึ
งการยกให้
เป็
นลู
กของครู
หมอตายายโนรานั่
นเอง
I...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...IV
Powered by FlippingBook