วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 77

77
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
อั
ศวิ
น แสงกุ
มาร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ความอ่
อนช้
อยผสมผสานความแข็
งแกร่
งของร่
างกาย ถ่
ายทอดผ่
าน
ท่
าร่
ายร�
ำในเครื่
องแต่
งองค์
โนราห์
อั
นประณี
ตงดงาม ภายใต้
จั
งหวะของ
เครื่
องดนตรี
เบญจสั
งคี
ต ซึ่
งประกอบด้
วย โหม่
ง ฉิ่
ง ทั
บ กลอง และปี่
ยอด
ถื
อเป็
นเอกลั
กษณ์
โดดเด่
นของชาวใต้
ที่
ใครๆ ต้
องจดจ�
ำ ยิ่
งเมื่
อครั้
“โนรายก ชู
บั
ว”
ได้
เยื้
องย่
างร�
ำร่
ายอยู
บนเวที
การแสดง เนื่
องด้
วย
ความสามารถอั
นครบเครื่
องในการแสดงโนรา ทั
งการร�
ำ ร้
องกลอน
และแสดงออกได ้
อย ่
างช�
ำนาญ อี
กทั
ง เคยประชั
นกั
บโนราที่
มี
ชื่
อเสี
ยงในภาคใต ้
มากมาย จนผลงานการแสดงโนรามี
ชื่
อเสี
ยง
ร�่
ำลื
อไปทั่
ว และได ้
มี
โอกาสท�
ำการแสดงใน ๑๔ จั
งหวั
ดภาคใต ้
และบางจั
งหวั
ดทางภาคกลาง ส่
งให้
ชื่
อ “โนรายก” เป็
นที่
รู
จั
กกั
อย่
างแพร่
หลาย
โนรายก ชู
บั
อั
ตลั
กษณ์
ถิ
นใต้
รำ�ร่
ายโนราห์
I...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...IV
Powered by FlippingBook